Приключиха четири фази от Дейност 1 на проект „Надграждане на основните системи на Агенция „Митници" за предоставяне на данни и услуги към външни системи - БИМИС 2020 (фаза 1)"

21.07.2017 09:38

Приключиха четири фази от Дейност 1 - Развитие и въвеждане на Институционалната архитектура на АМ по отношение на Модул „Управление и администриране на ИС в АМ“ и реализиране на съюзните функционални изисквания по отношение на Система за директен достъп на търговците до европейските ИС (UUM&DS) на проект „Надграждане на основните системи на Агенция „Митници" за предоставяне на данни и услуги към външни системи - БИМИС 2020 (фаза 1)"

Дейността се изпълнява в рамките на договор за възлагане на обществена поръчка, чието изпълнение стартира през месец ноември 2016 година, а крайният срок за изпълнение е  30.04.2018 г.

Към настоящия момент по Дейност 1 е приключена реализацията по фази „Планиране“, „Детайлизиране“ по RUP, Фази A-B по ADM и Фаза 1 по ADM на проекта, в рамките на които са извършени дейностите по доставка и инсталация на решение за управление на цифрови идентичности и управление на достъпа (Identity and Accеss Management – IAM) базирано на NetIQ платформи, разработка и развитие на концепциите и бизнес процесите включени в обхвата на Модул "Управление и администриране на Информационните системи (ИС) в АМ" (BCA IAM).

Основните направления, в които бяха разработени и развити бизнес процесите в рамките на Дейност 1 включват:  управление на процесите, свързани с регистрация, проверки за идентичност и предоставяне на права за достъп на потребителите - икономически оператори, митнически представители и митнически служители; управление на достъпа до системи и услуги от корпоративната архитектура на АМ и централните услуги и системи, предоставени от DG TAXUD; управление на цифрови сертификати и електронни подписи; провизиране на оторизациите и упълномощаването; одит и мониторинг на действия на потребителите, свързани с достъпа до системите; осигуряване на значително повишаване на степента на сигурност, реда за достъп и ползване на информацията.

С цел осигуряване на надеждна интеграция на BCA IAM в съществуващата корпоративна архитектура на информационни и технологични услуги, процеси и инфраструктура в рамките на фаза „Детайлизиране“ е разработен и подход за реализация на интеграция на бъдещи системи на АМ и на нефункционалните изисквания към всички ИС на АМ, които подлежат на интеграция с Модул „Управление и администриране на ИС“ в АМ.

При изпълнение на дейността беше осъществено тясно сътрудничество с Държавна агенция „Електронно управление“ с цел осигуряване на възможност за интеграция и съвместимост на BCA IAM по отношение на Националната схема за електронна идентификация, неговото съответствие с националното законодателство и политики по отношение на електронната идентичност, както и възможността за присъединяване на Агенция „Митници“ към средата за служебен автоматизиран достъп до национални регистри с първични данни RegiX .

В момента се изпълнява Фаза „Изграждане“ по RUP, Фази C-E по ADM и Фаза 2 по ADM, включващи дейности по разработка на архитектура на данните и приложенията, управление на изискванията свързани с AMSystem Architecture / IDM System Architecture/ Lab  System Architecture (управление на достъпи/управление на идентичности/тестова архитектура) и подготовка на хардуерната платформа за имплементация и провеждане на тестове за съответствие със съюзните функционални изисквания по отношение на Система за директен достъп на търговците до европейските информационни системи (UUM&DS Unified user management & digital signature)”.

Пълният обем на Дейност 1 включва:

 • Развитие на Институционалната архитектура на АМ по отношение на Модул „Управление и администриране на ИС в АМ“ и UUM&DS, в съответствие с Методиката ADM (Architecture Development Method). На този етап ще бъдат определени бизнес изискванията и ще се моделират процесите и данните, които ще се обменят между различните процеси;
 • Доставка и инсталиране на софтуерни продукти, на които ще се базира изграждането на Решение за управление на цифрови идентичности и достъп (IAM), с лицензи за 3200 вътрешни потребители (служители на АМ) и 11500 външни потребители (10000 икономически оператори и 1500 външни партньори), с включена поддръжка за 12 месеца;
 • Въвеждане на Институционалната архитектура на АМ чрез изграждане на Модул „Управление и администриране на ИС в АМ“ и UUM&DS, което включва разработване и внедряване на решения със следния обхват:
 • Изграждане на Решение за управление на цифрови идентичности и достъп (IAM);
 • Разработване на функционалност за Единна регистрация на търговците за електронно общуване с АМ и Европейската Комисия (ЕК), в т.ч. усъвършенстване на Регистър „Единна регистрация на търговците за електронно общуване с АМ и ЕК“;
 • Интеграция със Системата за директен достъп на търговците до европейските ИС (UUM&DS);
 • Разработване на функционалност за Управление на процеса на митническо представителство и изграждане на централизиран Регистър „Митническо представителство“.
 • Разработване на спецификация за интеграция на бъдещи системи на АМ с изградената функционалност, с цел осигуряване на съвместимост и използване на Модул „Управление и администриране на ИС в АМ“ за всички ИС на АМ;
 • Разработване на спецификация на нефункционалните изисквания към всички ИС на АМ, които подлежат на интеграция с Модул „Управление и администриране на ИС в АМ“;
 • Обучение на 37 служители на АМ (30 потребители и 7 администратори) по отношение администрирането и използването на функционалностите на Модул „Управление и администриране на ИС в АМ“.

Съществен напредък е отбелязан и в осъществяването на Дейност 2 - Развитие на Институционалната архитектура на АМ за митнически процеси: Внасяне, Изнасяне, Транзит, Митническо задължение, Управление на обезпечения и Обмен на информация с общностния домейн (REX, BTI, Surveillance3, CDMS), и въвеждане на Институционалната архитектура на АМ, чрез внедряване на системи и модули в БИМИС, съответстващи на тези митнически процеси. Проведена е процедура за избор на изпълнител по дейността, която приключи успешно и на 13.03.2017 г. е подписан договор за изпълнение с краен срок 31.10.2018 г. Бяха проведени работни срещи между изпълнителя и Агенция „Митници“, като успешно е приключена фаза „Планиране“ на дейността, в която са определени плановете за изпълнение. Дефинирани са два паралелни, но с различна продължителност цикъла на развитие и въвеждане на Институционалната архитектура на АМ, по отношение на митническите процеси, съответно системи/модули, в обхвата на дейността:

 • Цикъл 1 - цикъл на развитие и въвеждане на Институционалната архитектура на АМ по отношение на митническите процеси, съответно системи/модули, свързани с Транзит (МИСТ – NCTS) и Внасяне (Модул „Национално приложение на Система за контрол на вноса (ICS-фаза 1)“), който цикъл следва да се изпълни в срок от 12 месеца от сключване на договора за възлагане на обществената поръчка;
 • Цикъл 2 - цикъл на развитие и въвеждане на Институционалната архитектура на АМ по отношение на всички останали митнически процеси, съответно системи/модули в обхвата на поръчката - Внасяне (Модул „Деклариране за внасяне, вкл. функционалности за обмен на информация с общностния домейн (REX, UCC core BTI, UCC full BTI usage control and BTI decisions, CDMS)“), Изнасяне, Митническо задължение, Управление на обезпечения, Обмен на информация с общностния домейн (REX, UCC core BTI, UCC full BTI usage control and BTI decisions, Surveillance 2+, Surveillance3, CDMS), )“), който цикъл следва да се изпълни в срок до 31.10.2018г.

С приключването на фаза „Планиране“ по дейността бяха постигнати основните цели:

 • Определен е  обхватът на дейността;
 • Определени са критичните потребителски случаи на системата, основните сценарии, които биха довели до проблеми при изпълнението на дейността;
 • Очертани са основите на архитектурата;
 • Планирани са дейностите по проекта и необходимите ресурси;
 • Изготвен е общ проектен план във времето и по-детайлизиран вариант за фаза Детайлизиране;
 • Оценени са потенциалните рискове;
 • Подготвена е среда.

В процес на изпълнение е фаза „Детайлизиране“, като основната цел на Фазата е да постави основата на архитектурата на системата и да подготви основите за разработване по време на Фаза „Изграждане“.  Архитектурата е съобразена с най-важните изисквания и оценката на риска.

Основни цели:

 • Да се увери, че архитектурата, изискванията и плановете са достатъчно стабилни и рисковете са оценени, така че разработката да може да приключи в съответните срокове и бюджет;
 • Всички значими рискове за архитектурата са определени;
 • Създаване на основите на архитектурата, отговарящи на всички значими сценарии;
 • Пълно изграждане на средата за разработка, настройка на средствата за разработка и подготовка на шаблони.

Поради различния краен срок за изпълнение на под-дейностите на двете основни дейности, обособени на Цикъл 1 и Цикъл 2, са предвидени две самостоятелни фази „Детайлизиране“:

 • Фаза „Детайлизиране“ по RUP за Цикъл 1, с продължителност 60 календарни дни – от 04.04.2017г. до 02.06.2017г.
 • Фаза „Детайлизиране“ по RUP за Цикъл 2, с продължителност 175 календарни дни – от 04.04.2017г. до 25.09.2017г.

По отношение на прилагане на ADM метода по TOGAF за разработване на корпоративна/институционална архитектура на АМ е предвидено да се извършват дейности на отделни стъпки през жизнения цикъл на проекта:

Фаза 1 по ADM: Предварителна фаза: Дейности по установяване на Архитектурните възможности на Aгенция „Mитници“

Основни цели:

Развитие на Архитектура на информационни и технологични услуги, процеси и инфраструктура (Институционална архитектура) на АМ, по отношение на митнически процеси в обхвата на конкретната поръчка, в съответствие с Метода ADM.

Конкретни дейности:

В рамките на Предварителна Фаза от А до Н се извършват следните конкретни дейности:

Фаза A: Дейности по запознаване с Архитектурната визия.

 • Определяне на границите на проекта;
 • Запознаване с визията на архитектурата на АМ;
 • Изясняване на целите на развитие на архитектурата на АМ;
 • Идентифициране на главните задачи на бизнеса и съответните процеси, които трябва да поддържа развитата архитектура на АМ;
 • Анализ на текущото състояние на архитектурата на АМ, чрез който да се извърши оценка от и до кое ниво трябва да се развие архитектурата на АМ, по отношение на митнически процеси в обхвата на конкретната поръчка, в съответствие с Метода ADM;
 • Разработване на документ Архитектурно задание за развитие на Институционална архитектура на АМ, по отношение на митнически процеси в обхвата на конкретната дейност, в съответствие с Метода ADM, който очертава областите на действие и представлява план на архитектурното задание за развитието на архитектурата по време на съответния ADM цикъл;

 

Фаза B: Дейности по развитие на Бизнес Архитектурата.

 • Актуализиране на Бизнес Архитектура, начина на работа, дефиниране на методика на работа;
 • Моделиране на бизнес процесите и  бизнес обектите, по отношение на митнически процеси в обхвата на конкретната поръчка, в съответствие с Метода ADM;

Поради различния краен срок за изпълнение на под-дейностите на двете основни дейности, обособени на Цикъл 1 и Цикъл 2, има две самостоятелни фази A-B от Фаза 1 и Фаза 2 по ADM:

 • Фази A-B от Фаза 1 и Фаза 2 по ADM за Цикъл 1, с продължителност 60 календарни дни – от 04.04.2017г. до 02.06.2017г.
 • Фази A-B от Фаза 1 и Фаза 2 по ADM за Цикъл 2, с продължителност 175 календарни дни – от 04.04.2017г. до 25.09.2017г.

 

По останалите три дейности от проекта тече подготовката и провеждането на процедурите за избор на изпълнители на дейността.

В началото на месец юни представители на Управляващия орган на оперативна програма „Добро управление“ извършиха проверка по проекта като не бяха констатирани нередности.

Проектът, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ), се обосновава от ангажиментите на Агенция "Митници" (АМ), произтичащи от Инициативите на ЕС („e-Customs“ и „e-Excise”), Стратегията за развитие на е-управление в Република България 2014-2020 и Стратегията на АМ 2014-2017, и в изпълнение на Секторната стратегия „е-Митници“ 2016-2020 и Пътната карта към нея през месец октомври 2016 г.

Проектът цели:

•          хармонизиране на процесите и ИС, в съответствие с изискванията на ЕС, интеграция с централни и европейски компоненти и системи

•          реализиране на електронни онлайн интерфейси с обмен на данни с външни национални и европейски ИС

•          предоставяне на удобни електронни услуги за граждани и бизнес

Общата цел на проекта е развитие на секторната система от електронното управление – е-Митници, съответстваща на основните цели на процедурата и на стратегическата цел на целева област „Развитие на митническата информационна система – БИМИС 2020“ от Секторна стратегия „е-Митници“ – "Трансформиране на митническата администрация в цифрова администрация посредством интеграция на информационните процеси".

За постигане на общата цел проектът си поставя и следните специфични цели:

•          Развитие и въвеждане на Институционалната архитектура на АМ до обхващане на основните и спомагателни митнически процеси

•          Реализиране на съюзните и национални функционални изисквания към БИМИС 2020 (фаза 1)

•          Свързване с централните европейски компоненти, стабилизиране на вътрешните компоненти, предоставяне на удобни електронни услуги за гражданите и бизнеса и реализиране на възможност за предоставяне на вече електронизирани административни услуги като вътрешно-административни услуги, с оглед реализацията на комплексно административно обслужване

Проектът е в съответствие и с целите и приоритетите на Оперативна програма „Добро управление“ и по-конкретно:

•          Изграждане на нови/надграждане на съществуващи регистри, информационни системи и информационни портали/платформи, и осигуряване на интеграция между тях, с оглед развитие на електронни услуги, изпълнение на нормативно определени ангажименти и/или осигуряване на оперативна съвместимост с платформи на ЕС

•          Развитие на секторните системи на електронното управление (е-Митници)

За постигане целите на Проекта, предвидените резултати по дейности включват разработване на системи и модули към БИМИС, изграждане на регистри, разработване и въвеждане на електронни услуги в транзакционен режим и обмен на информация с други национални и международни контролни органи в митническата област, за целите на развитието на организационния и аналитичен капацитет на АМ, включително и за извършване на съвместни проверки.

Проектът „Надграждане на основните системи на Агенция „Митници" за предоставяне на данни и услуги към външни системи - БИМИС 2020 (фаза 1)" започна на 31.10.2016 г. и е предвидено да приключи на 31.12.2018 г.