Започна реализацията на проект „Надграждане на основните системи на Агенция "Митници" за предоставяне на данни и услуги – БИМИС (фаза 2)“, финансиран от ОПДУ

15.05.2019 13:53

Агенция „Митници“ и управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление“ подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект „Надграждане на основните системи на Агенция "Митници" за предоставяне на данни и услуги – БИМИС (фаза 2)“, който надгражда предишната фаза на развитие на БИМИС.

Чрез проекта Агенция „Митници“ поставя като приоритет:

• хармонизираният обмен на информация въз основа на международно възприети модели на данни и формат на съобщенията;

• преструктурирането на митническите и свързаните с тях процеси, с оглед подобряване на тяхната ефективност, ефикасност и единно прилагане и намаляване на разходите за постигане на съответствие;

• предлагане на икономическите оператори на широк диапазон от електронни митнически услуги, които да им позволяват да общуват по един и същи начин с митническите власти на която и да е държава членка.

Цел на проекта е продължаване на процеса по трансформиране на митническата администрация в цифрова администрация, чрез последващо развитие и въвеждане на Институционална архитектура на Агенция „Митници“ и реализиране на съюзните и национални функционални изисквания към БИМИС.

Проектът е насочен както към служителите на Агенция „Митници“ и на други ведомства, така и към бизнеса и гражданите като потребители на административни услуги.

За постигане целите на проектното предложение, предвидените резултати по дейности включват:

- разработване на модули към БИМИС,

-изграждане на регистри,

-подобряване на електронната среда за работа и комуникацията с гражданите и бизнеса

- обмен на информация с други национални и международни контролни органи в митническата област, за целите на развитието на организационния и аналитичен капацитет на АМ, включително и за извършване на съвместни проверки.

С постигане на резултатите ще се постигнат и няколко важни ефекта като:

-Подобрено административно обслужване на бизнеса и гражданите като участници в единната европейска митническа среда;

-Поетапно изпълнение на поетите ангажименти за прилагане на европейското законодателство и инициативи за създаване на безкнижна среда и напълно електронни митници – чрез последващо развитие и въвеждане на Институционалната архитектура на АМ до обхващане на основните и спомагателни митнически процеси; 

-Бърз и улеснен достъп от всички заинтересовани страни до основните и спомагателни митнически процеси – гаранция за конкурентност на икономическите оператори и сигурност на границите.

-Повишената надеждност на работа на системите на Агенция „Митници“ чрез намаляване на времето на неработоспособност допринасят за създаване на по-добра бизнес среда и конкурентоспособност за икономическите оператори, както и гарантират осигуряването на прозрачност на работата и решенията на администрацията. 

-Повишената надеждност при работата на системите на Агенция „Митници“ чрез намаляване на процента на грешки при обмена на съобщения между митническите системи на Република България и държавите членки на ЕС, както и между Агенция „Митници“ и икономическите оператори, ще допринесе за удовлетворяване на потребителите от ползване на качествени електронни административни услуги. Проектът включва четири дейности.

Фаза 2 е в съответствие с целите и приоритетите на Оперативна програма „Добро управление“ и по-конкретно с Приоритетна ос №1 „Административно обслужване и е-управление“, и по-конкретно Специфична цел №2 „Увеличаване на достъпните за гражданите и бизнеса услуги, предоставяни по електронен път“. Проектът е в съответствие и с националните и европейските изисквания, решения и регламенти в митническата област, които Република България има ангажимента да изпълни.

Срокът за изпълнение е до края на 2021 г., а бюджетът му е 13 142 635.20 лв., от които 11 171 239,92 лв. финансиране от ЕС и национално финансиране - 1 971 395,28 лв.

Проектът „Надграждане на основните системи на Агенция "Митници" за предоставяне на данни и услуги – БИМИС (фаза 2)“се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.