• Как да достъпя митническите и/или акцизни информационни системи на Агенция „Митници“?
 • Как да се абонирам за услугата „Обратна връзка с ИО“?
 • Как да се регистрирам за подаване на митнически и/или акцизни документи по електронен път?
 • Как да получа ЕОРИ номер?

  Уникален ЕОРИ номер можете да получите по два начина:

  • чрез подаване на хартиен носител или
  • по електронен път чрез е-Портала на Агенция „Митници”

  получаване на EORI номер чрез подаване на хартиен носител: Попълва се формуляр за получаване на ЕОРИ номер, Приложение от Наредба № Н-9 от 7.11.2018 г. за регистрите, водени от Агенция „Митници“ издадена от Министерство на финансите, обнародвана в Държавен вестник бр. 94 от 13.11.2018 г., с приложени към него документи и се подава в компетентното митническо учреждение.

  получаване на ЕОРИ номер по електронен път чрез е-Портала на Агенция „Митници”: За да използвате предоставената от Агенция „Митници” електронна услуга за получаване на EORI номер по електронен път е необходимо да направите следното:

  • Да разполагате с валиден, квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО и Закона за електронния документ и електронния подпис;
  • Да имате валидна регистрация в е-Портала на Агенция „Митници“ за обмен на информация посредством използването на средства за електронна обработка на данни с Агенция ‚Митници“ и централните услуги на ЕК Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“ (DG TAXUD)“ и Агенция „Митници“. Регистрацията се извършва се в секция „Регистрация“ на е-Портала на Агенция „Митници“.
  • Чрез услугата „Управление на потребителите и достъпа“, процес „1. Заявяване на достъп до системите (национални и централни на ЕК)“ да заявите профил „ЕОРИ2 услуги“ за регистрираното от вас физическо или юридическо лице.
  • Да влезете в работното пространство за ЕОРИ регистрация, чрез секция „Управление на потребителите и достъп“ на е-Портала на Агенция „Митници“, в който да подадете необходимите данни за получаване на ЕОРИ номер.

  Допълнителни указания и ръководства свързани с ЕОРИ портала и регистрацията са публикувани на Е-портала на Агенция „Митници“ в секция „Актуални документи“.

  При необходимост от допълнително съдействие, можете да регистрирате Вашата заявка на адрес: Service Desk (където ще получите регистрационен номер незабавно), да я изпратите на адрес servicedesk@customs.bg, където ще бъде регистрирана от оператор на Сървис деск по реда на нейното постъпване или да се свържете на тел: +359 2 98594980.

 • Как да регистрирам електронния си подпис след като е бил подновен?
 • Как да получа Акцизен номер?
 • Как да подам заявление електронна административна услуга?
 • Как да подам заявление за ОИО по електронен път?