Често задавани въпроси относно ОДВ


В КАКВИ СРОКОВЕ СЕ ПОДАВА ОДВ?
 

ОДВ се подава преди пристигането на стоките на митническата територия на Общността или преди натоварването на контейнерни товари при морски транспорт, в срокове, които зависят от вида на транспортното средство въвеждащо на стоките на митническата територия на Общността и от времетраенето на транспортирането (Приложение 1.2.).
 

В КАКВИ СРОКОВЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПОДАДЕ ОДВ?
 

Морски транспорт за товари в контейнери, (с изключение на корабоплаване на къси разстояния), т.е.за далечно плаване поне 24 часа преди натоварване в пристанището на заминаване
Морски транспорт за насипни товари или товари на части, (с изключение на корабоплаване на къси разстояния) – т.е. за далечно плаване поне 4 часа преди пристигане в първото пристанище от митническата територия на Общността
Морски транспорт (корабоплаване на къси разстояния) за движение между Гренландия, Фарьорските острови, Сеута, Мелиля, Норвегия, Исландия или пристанищата на Балтийско море, Северно море, Черно море или Средиземно море, всички пристанища на Мароко и митническата територия на Общността, с изключение на френските отвъдморски територии, Азорските острови Мадейра и Канарските острови поне 2 часа преди пристигане в първото пристанище на митническата територия на Общността;
Морски транспорт (корабоплаване на къси разстояния) - за движение между територия извън митническата територия на Общността и френските отвъдморски територии, Азорските острови, Мадейра и Канарските острови – където продължителността на пътуването е по-малка от 24 часа. поне 2 часа преди пристигане в първото пристанище на митническата територия на Общността
Въздушен транспорт - при кратки товарни полети (с продължителност под четири часа от последното летище на напускане в трета страна до пристигането в първото летище на Общността) поне до момента на реалното излитане на самолета;
Въздушен транспорт - при дълги товарни полети (с продължителност над четири часа от последното летище на напускане в трета страна до пристигането в първото летище на Общността) поне 4 часа преди пристигането в първото летище на митническата територия на Общността;
ЖП транспорт и транспорт по вътрешни водни пътища поне 2 часа преди пристигането на митническото учреждение на въвеждане на митническата територия на Общността
Автомобилен транспорт поне един час преди пристигането на митническото учреждение на въвеждане на митническата територии на Общността


ЗА КОИ СТОКИ НЕ СЕ ПОДАВА ОДВ?
 

Случаите, за които не се подава ОДВ са подробно описани в чл. 181в от Регламент (ЕИО) № 2454/93г. на Комисията :

а) електроенергия;

б) стоки, които се въвеждат по тръбопровод;

в) писма, пощенски картички и печатни материали, включително на електронен носител;

г) стоки, които се движат съгласно правилата на Всемирната пощенска конвенция;

д) стоки, обхванати от митнически декларации, изготвени в съответствие с друг акт съгласно членове 230, 232 и 233, с изключение на домакинско имущество, както е определено в член 2, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕИО) № 1186/2009 на Съвета [], както и на палети, контейнери и превозни средства за сухопътен, железопътен, въздушен, морски транспорт и транспорт по вътрешни водни пътища, превозвани по силата на договор за превоз;

е) стоки, които се съдържат в личния багаж на пътниците;

ж) стоки, за които е разрешено устно деклариране в съответствие с членове 225, 227 и член 229, параграф 1, с изключение на домакинско имущество, както е определено в член 2, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕИО) № 1186/2009, както и на палети, контейнери и превозни средства за сухопътен, железопътен, въздушен, морски транспорт и транспорт по вътрешни водни пътища, превозвани по силата на договор за превоз;

з) стоки, обхванати от карнети ATA и CPD;

и) стоки, които се придвижват с формуляр 302, предвиден в Конвенцията между страните от Северноатлантическия договор относно статута на техните въоръжени сили, подписана в Лондон на 19 юни 1951 г.;

й) стоки, превозвани на борда на плавателни съдове, които плават по редовни корабни линии, одобрени в съответствие с член 313б, както и стоки, които се превозват с плавателен съд или самолет между пристанища или летища в Общността, без да спират в никое пристанище или летище извън митническата територия на Общността;

к) стоки, които имат право на облекчения съгласно Виенската конвенция за дипломатическите отношения от 18 април 1961 г., Виенската конвенция за консулските отношения от 24 април 1963 г. или други консулски конвенции или Нюйоркската конвенция от 16 декември 1969 г. относно специалните мисии;

л) оръжия и военно оборудване, въведени на митническата територия на Общността от отговорните за военната отбрана на държава-членка власти в рамките на военен транспорт или транспорт, извършван единствено за целите на военните власти;

м) следните стоки, въведени на митническата територия на Общността непосредствено от сондажни или добивни платформи, или вятърни турбини, експлоатирани от лице, установено на митническата територия на Общността:

 1. стоки, включени в такива платформи или вятърни турбини за целите на строителни и ремонтни дейности по тях, тяхната поддръжка или преструктуриране;
 2. стоки, използвани за монтиране или оборудване на посочените платформи или вятърни турбини;
 3. други консумативи, използвани за или потребявани върху посочените платформи или вятърни турбини; както и
 4. неопасни отпадъци от посочените платформи или вятърни турбини;

н)стоки в пратка, чиято действителна стойност не надхвърля 22 EUR, при условие че митническите органи приемат, при съгласие от страна на икономическия оператор, да извършат анализ на риска с помощта на информацията, съдържаща се във или предоставена от използваната от икономическия оператор система;

о) стоки, въведени от територии, включени в митническата територия на Общността, в които не се прилага Директива 2006/112/ЕО на Съвета [] или Директива 2008/118/ЕО на Съвета [], както и стоки, въведени в митническата територия на Общността от Хелиголанд, Република Сан Марино и града-държава Ватикана.

ЗА КОИ СТОКИ СЕ ПОДАВА ОДВ?

ОДВ се подава за всички стоки, които се въвеждат на митническата територия на Общността, с изключение на случаите описани в чл.181в от Регламент (ЕИО) № 2454/93 г. на Комисията (Приложение №1.1.).

Често задавани въпроси относно ОДН


В какви срокове се подава ОДН?

 

Обобщената декларация за напускане се подава в изходното митническо учреждение в съответния срок, посочени член 592б, параграф 1 (чл. 842г, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 2454/1993 г.).

 

При комбиниран транспорт, когато стоките се прехвърлят от едно транспортно средство на друго за транспортиране извън митническата територия на Общността, срокът за подаване на обобщената декларация за напускане съответства на срока, приложим за транспортното средство, което напуска митническата територия на Общността, както е посочено в член 842г, параграф 1 (чл. 842в, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 2454/1993 г.).

 

Крайните срокове, посочени в член 842г, параграф 1, не се прилагат, когато международни споразумения между Общността и трети страни изискват обмена на данни по митническите декларации в срокове, различни от посочените в същия член (чл.842д, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 2454/1993 г.).

 

В никакъв случай срокът не се намалява под срока, необходим за завършването на анализа на риска, преди стоките да напуснат митническата територия на Общността (чл.842д, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 2454/1993 г.).

 

Когато декларацията не е подадена в електронен формат, срокът е поне четири часа преди стоките да напуснат митническата територия (член 592б, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 2454/1993 г.).

 

Дори ако компютризираната система на митническите органи временно не функционира, сроковете, предвидени в чл. 592б, параграф 1, продължават да се прилагат (член 592б, параграф 3 от Регламент (ЕИО) № 2454/1993 г.).

Containerised maritime cargo
(except short sea containerised shipping)
At least 24 hours before commencement of loading on the vessel that will carry the goods to a non-EU destination
Bulk/ break bulk maritime cargo
(except short sea bulk/ break bulk shipping)
At least 4 hours before the vessel that will carry the goods to a non-EU destination will leave the port
Short sea shipping:
Movements
between
-> Greenland, Faroe Islands, Ceuta, Melilla, Norway1, Iceland, ports on the Baltic Sea, ports on the North Sea, ports on the Black Sea or ports on the Mediterranean and all ports in Morocco
and
-> The Community customs territory except the French overseas departments, the Azores, Madeira and the Canary Islands
At least 2 hours before the vessel that will carry the goods to a non-EU destination will leave the port
Short sea shipping:
Movements with a duration of less than 24 hours
between
-> a territory outside the customs territory of the Community
and
-> the French overseas departments, the Azores, Madeira and the Canary Islands
At least 2 hours before the vessel that will carry the goods to a non-EU destination will leave the port
Air traffic

At least 30 minutes before the aircraft that will carry the goods to a non-EU destination will leave the airport.

Similarly, Article 592b(1)(b) CCIP refers to an airport, not the last airport; this means the airport at which the goods are loaded to the aircraft which will take them out of the Community, i.e. this is the office of exit, not the last EU airport at which the aircraft will call.

Rail and inland waterways

At least 2 hours before the train or ship that will bring the goods out of the customs territory of the Community will depart from the last customs office in that territory.

For these movements, the customs office of exit is always the last customs office before the goods leave the customs territory of the Community.

Road traffic

At least 1 hour before the truck that will bring the goods out of the Customs territory of the Community will depart from the last customs office in that territory

For these movements, the customs office of exit is always the last customs office before the goods leave the customs territory of the Community.

1 Exit of goods with a destination to Norway has been exempted from the requirement o fan EXS by virtue of an agreement with the EU.

 
В кои случаи не се подава ОДН?

 

За стоките, превозвани с транспортно средство, което само преминава през териториалните води и въздушното пространство на митническата територия без спиране в тази територия;

 

В случаите, посочени в чл. 842а, параграфи 3 и 4 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 г.

 

Когато се изисква митническа декларация за стоки, които предстои да напуснат митническата територия на Общността в съответствие с член 182б от Кодекса, тази декларация освен данните, които се изискват за специфичната процедура, съгласно приложение 37, включва данните за обобщена декларация за напускане от приложение 30A (чл. 216 от Регламент (ЕИО) № 2454 г.).

 

Съгласно чл.842a, параграф 2 на Регламент (ЕИО) № 2454/93 не се изисква обобщена декларация за напускане, когато електронна транзитна декларация съдържа данните от обобщената декларация за напускане, при условие че получаващото митническо учреждение е също така изходното митническо учреждение или получаващото митническо учреждение се намира извън митническата територия на Общността.

 

Следователно, когато при въвеждането на стоките на митническата територия са изпълнени изискванията на чл. 36а на Регламент (ЕИО) №2913/92 г. и на основание чл. 183а данните за обобщената декларация за въвеждане са подадени в транзитната декларация, то когато тези стоките напускат митническата територия на Общността и се представят в получаващото митническо учреждение, което е изходно митническо учреждение, не е необходимо да се подава обобщена декларация за напускане.

 

За кои стоки се подава ОДН?

 

Законодателството на ЕС не включва разпоредби за определяне на ситуациите, при които ОДН се изисква.

 

Пример: Стоки, които ще се движат между държавите-членки чрез претоварването им в страни извън ЕС ОДН трябва да се подава за такива стоки в пристанище в ЕС на натоварване (член 842а (4) (б) от РПМК), освен ако данните на ОДН се съдържат в транзитната декларация (което не е възможно в областта на морския трафик).

 

Например общностни стоки, превозвани с плавателен съд от Испания до Великобритания няма да се изисква ОДН докато стоките се намират на борда на кораба по време престой на необщностни пристанища. Въпреки това, ако стоките напускат Испания на борда на кораб, пътуващи за Агадир, Мароко, където стоките трябва да бъдат разтоварени за претоварване на друг кораб за Felixstowe, Великобритания, ОДН ще трябва да се подаде на испанската митница преди тръгване кораба от испанското пристанище.

 

Защо се изисква подаване на ОДН?

 

С измененията и допълненията на Регламент (ЕИО) № 2913/92 г. на Съвета и Регламент (ЕИО) № 2454г. на Комисията бяха въведени мерки за сигурност и безопасност, които задължително се прилагат от 01 януари 2011 г. В тази връзка всички стоки напускащи митническата територия на Общността, независимо от тяхната крайна дестинация, ще бъдат подлагани на анализ на риска и ще бъдат обект на митнически контрол преди да напуснат територията на Общността, а в случаите на контейнеризирано карго – преди тяхното натоварване на кораба. Тези стоки трябва да бъдат покрити от митническа декларация за износ, реекспорт, транзит, а когато такава не се изисква от обобщена декларация за напускане, подадена в изходното митническо учреждение, съгласно разпоредбата на член 793, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 2454 г. и в съответствие с член 182в от Кодекса (чл. 842а от Регламент (ЕИО) № 2454 г.).

 

Обобщената декларация за напускане се подава по електронен път преди напускането на стоките на митническата територия на Общността, независимо от крайното им местоназначение, съгласно разпоредбите на чл.182а параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 г.

 

Как се подава ОДН?

 

В България ОДВ се подава по електронен път по следните начини:

 • през уеб страницата на Агенция „Митници” чрез попълване на форма или зареждане на готов XML файл. Достъпно от: customs.bg > Е-Митници > Работно пространство МИСИ
 • през връзка от тип „система - система”;
   
Какви данни съдържа ОДН?

 

Обобщената декларация за напускане (ОДН) се изготвя в електронна форма. Тя съдържа данните от приложение 30А на Регламент (ЕИО) № 2454 г. за съответния вид транспорт или за експресните пратки, попълнени в съответствие с обяснителните бележки на същия анекс и се подават по електронен път, преди стоките да напуснат митническата територия на Общността, независимо от крайното им местоназначение, съгласно разпоредбите на чл. 182а, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 г. Обобщената декларация за напускане се подписва от лицето, което я е изготвило (чл. 842б, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 2454 г.).

 

Какви действия се предприемат при неработоспособност на системите?

 

Дори ако компютризираната система на митническите органи временно не функционира, сроковете, предвидени в чл. 592б, параграф 1, продължават да се прилагат (член 592б, параграф 3 от Регламент (ЕИО) № 2454/1993 г.).

 

Когато бъде установено, че стоките, представени на митницата, не са обхванати от митническа декларация, която съдържа данните, необходими за обобщената декларация за напускане, лицето, което изнася стоките или което поема отговорността за превоза на стоките извън митническата територия на Общността, незабавно подава митническа декларация или обобщена декларация за напускане (чл. 592е, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 2454 г.).

 

Когато декларацията не е подадена в електронен формат, срокът е поне четири часа преди стоките да напуснат митническата територия (член 592б, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 2454/1993 г.).

 

Кои държави поддържат функционалност за „МУ за подаване на ОДН”?

 

Към момента държавите които поддържат тази функционалност са: Белгия, България, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Латвия, Литва, Люксембург, Румъния, Словакия, Швеция и Полша (данните са взети от CS/MIS на 20.12.2010). Това означава, че ОДН може да бъде подаден в България а изходно МУ да е в някоя от изброените държави или ОДН да е подадено в някоя от изброените държави а изходно МУ да е в България.

 

Кои са клетките за безопасност и сигурност в ЕАД за износ?

 

 • S13 “Маршрут” – попълват се държавите, през които минава стоката преди да напусне Общността;
 • S29 “Начин на плащане на транспорт” – попълва се начинът за плащане на транспортни разходи. Когато начина за плащане на транспортните разходи е различен за различните стоки, тогава тази клетка се попълва на ниво стока за всяка стока а общата част остава празна.
 • S32 “Индикатор за специални обстоятелства” – попълва се стойност от номенклатура в случай, че пратката попада в изброените възможности иначе не се попълва.
 • „Код на ООН за опасни стоки” – въвежда се в случаите, че стоката попада в списъка на ООН за опасни стоки иначе не се попълва.
   
Кои учреждения в България могат да са „МУ за подаване на ОДН”?

 

Информация за ролите на митническите учреждения може да бъде намерена ТУК.

 

Кой е отговорен за подаване на ОДН?

 

ОДН се подава от превозвача на стоките или от упълномощено от него лице.

 

Къде се подава ОДН?

 

ОДН се подава в митническото учреждение, през което стоките ще напуснат Общността (Изходно МУ). ОДН също може да бъде подаден в т.н. Митническо учреждение за подаване на ОДН различно от изходното МУ, в този случай МУ за подаване на ОДН приема и изпраща данните до посоченото изходно МУ.

 

От кога се изисква подаване на ОДН?

 

Задължителното подаване на ОДН се прилага от 1.1.2011 г.

 

Подал съм ЕАД с попълнени клетки за безопасност и сигурност. Трябва ли да подавам ОДН?

 

В случай, че за стоките е подаден ЕАД за износ с попълнени клетки за безопасност и сигурност не е необходимо подаването на ОДН.

Често задавани въпроси при регистрация


В стъпка едно какъв идентификатор се вписва ЕГН или ЕИК/Булстат номер?

 
 • В стъпка едно се вписват данните на титуляр на подписа, т.е.  се вписва ЕГН за български граждани, ЛНЧ – за чужди граждани или ДРУГ идентификатор - за лица от страни извън Европейския съюз. В стъпка две се асоциира подписа, а в стъпка три се прави самата регистрация на икономическия оператор.
   
Задължително ли е да се прави пререгистрация, когато има стара регистрация?

 

 • Да. След 31.01.2018 няма да могат да се използват съществуващите към момента регистрации за електронен обмен на информация с Агенция „Митници“.
   
Защо не мога да коригирам старата си регистрация?

 

 • Старите регистрации са валидни до 31-ви януари, но са заключени за промени.
   
Защо след успешно направена регистрация и преминати трите стъпки на вход ми се появява грешка 401 на Вход/Задаване на права за работа със системите?

 

 • След успешно премината регистрация трябва да достъпите <Управление на потребители и достъп> и през Работен портал -> Заявка за процес -> Всички -> Продължи през процес едно да си зададете права за работа със системите.
   
Как се добавя акцизен номер?

 

 • На Е-портал на АМ -> Управление на потребители и достъп и през Работен портал -> Заявка за процес -> Всички -> Продължи през процес номер шест се добавят акцизни номера.
   
Как се регистрират подписите на служителите?
 
 • Акаунти на служителите се добавят само през <Публични онлайн услуги/Управление на потребители и достъп>.
  1. Избирате процес две
  2. създавате потребител на икономическия оператор (акаунт)
  3. информирате служителя за създадените от вас потребителско име и парола (по независим канал извън системата)
  4. служителят асоциира подписа към този потребител (акаунт) през стъпка две или през <Управление на потребители и достъп>.
    

Важно! Служители не се създават от начало през стъпка едно.
 

Какво значи грешка в БАЦИС - "Сертификатът не е регистриран към потребител"?
 
 • Не сте си задали права за работа със системите, като първо е задължително да си добавите акцизен номер - въпроси седем и осем.
   
Кога се предоставя пълномощно свързано с процеса на регистрация и какво трябва да съдържа то?
 
 • Пълномощното се представя в оригинал и нотариално заверено, след като направите стъпка три, за да могат митническите служители да одобрят регистрацията на база пълномощното. В него може да бъдете упълномощени за: регистрация на икономическия оператор и да изпълнявате ролята на супер потребител на икономическия оператор.
   
Може ли с подпис на физическо лице да се регистрира юридическо?
 
 • Препоръка: Използвайте подпис на юридическо лице, в който задължително трябва да присъства ЕИК/Булстат номер, дори и когато се прави регистрация на юридическо лице - чрез упълномощено лице.
   
 • Възможно е да използвате и подпис на физическо лице. В този случай, трябва да имате предвид, че с този подпис можете на извършите само стъпки 1, 2, 3 и да регистрирате супер потребител за юридическото лице, като в подписа на новия супер потребител трябва вече да се съдържа ЕИК/Булстат номер. 
   
През кой браузър е препоръчително да работим?
 
 • През Google Chrome
   

За въпроси и допълнителна информация: e-mail: servicedesk@customs.bg, тел: +359 2 98594980, web:  https://servicedesk.customs.bg/  или в секция Актуални документи/Документи регистрация.

Често задавани въпроси относно БАЦИС


Влизам в модули- СУА-избирам ЕАДДД създаване-данни за Еадд и трябва да попълняИНДС - попълвам полето , евентуално с лупата да инициирам данните на дан.склад- не се получава,и оттам нататък нищо не ми позволява да попълвам указанитеполета. какъв може да е проблема ми.
 

ИНДС трябва да е на регистрирана фирма и трябва булстата от регистрацията да съвпада с булстата от регистрацията на лицензираният складодържател
 

Във връзка с въвеждането на е-АДД от 1.04.2013, моля да ни изпратитеноменклатура на пощенските кодове на селищата в Република България, така кактосте предоставили останалите номенклатури за населени места, общини и т.н.
 

Такава номенклатура не се поддържа в БАЦИС на този етап.Моля, ползвайте се от общодостъпните източници.
 

Във връзка с извеждането на енергийни продукти по чл.21, ал.1, т.13 от ЗАДСмного често използваме транспортни фирми с регистрация в Румъния. При въвеждане на информацията в е-АДД, "Данни за превозвач", не е възможно попълването на реалните данни, тъй като програмата разпознава само фирми с регистрация в България. Как следва да се процедира в тези случаи за да бъдат попълнени коректно данните
 

Таб „Данни за транспортиране” в „Данни за превозвач” (клетки „ЕИК/ БУЛСТАТ/ЕГН” и „Име”) и Данни за водач (клетки „Име”, „ЕГН”) да бъдат задължителни само ако лицето е регистрирано на територията на страната.Данни за получателя, клетка „ЕИК, Булстат, ЕГН”ще бъдат задължителни само ако лицето е регистрирано на територията на страната.
 

Във връзка с промените в XML-a, настъпващи от 01.04.2013г., искаме да запитамекакво точно трябва да попълваме в полетата в тагове , и при следните случаи: 1. Прехвърляне на бира от акцизен в неакцизен склад (ЗаводФирма 1–Депо Фирма 1) 2. Продажба на бира към ключов клиент, която се доставя в складове с различниадреси (т.е имаме един Bill-to-Party и много Ship-to-Party)
 

1.Попълва се друг вид транспорт. Тогава информацията за транспорта е опционална.2. в тези случаи може да се използва Приложение 14б, което се издава на хартия.
 

Въпрос:
 

До 30.04.2013 АД/ДСН следва да се подават по стария формат.
 

Има ли изискване за разпечатване на подаденото е-АДД и предвижда ли севъзможност за разпечатване на е-АДД от БАЦИС портала ?
 

ЕАДД следва да придружава стоката при нейното движение до местоназначението и, което налага изискването да бъде разпечатан документ. Да, БАЦИС осигурява тази възможност.
 

Имам питане за полета на Рекапитулативна декларация: 'AvailableAmountEnergyProducts' Поле, в което ИО въвежда наличното количествоготова продукция за която саизползвани енергийни продукти за декларираното тримесечие и 'SoldQuantityEnergyProducts' Поле, в което ИО въвежда продадените от него количества готова продукция, закоято са използвани енергийни продукти за декларираното тримесечие 1. Отнасят само за АКЦИЗНА готова продукция или за цялата (АКЦИЗНА И НЕАКЦИЗНА)готова продукция ? 2. Поради това, че в един продукт от готовата продукция (ГП) могат да сеизползват повече от един акцизни материала, то за всеки възел 'ExciseGood' заматериал който е взел участи в производството на въпросната ГП ли трябва да сепосочват горе споменатите полета? ЗЕНИТ, Бояджиев
 

Здравейте,1. Полетата се отнасят за НЕАКЦИЗНАТА готова продукция 2. За всеки възел 'ExciseGood' за материал който е взел участи в производството на въпросната ГП трябва да се посочват горе споменатите полета.
 

Имам питане за полета на Рекапитулативна декларация: 'AvailableAmountEnergyProducts' Поле, в което ИО въвежда наличното количествоготова продукция за която саизползвани енергийни продукти за декларираното тримесечие и 'SoldQuantityEnergyProducts' Поле, в което ИО въвежда продадените от него количества готова продукция, закоято са използвани енергийни продукти за декларираното тримесечие 1. Отнасят само за АКЦИЗНА готова продукция или за цялата (АКЦИЗНА И НЕАКЦИЗНА)готова продукция ? 2. Поради това, че в един продукт от готовата продукция (ГП) могат да сеизползват повече от един акцизни материала, то за всеки възел 'ExciseGood' заматериал който е взел участи в производството на въпросната ГП ли трябва да сепосочват горе споменатите полета? ЗЕНИТ, Бояджиев
 

Здравейте,1. Полетата се отнасят за НЕАКЦИЗНАТА готова продукция 2. За всеки възел 'ExciseGood' за материал който е взел участи в производството на въпросната ГП трябва да се посочват горе споменатите полета.
 

Имаме актуална регистрация в продуктивната система за подаване на АД и ДСН,както и в EMCS. Съгласно разясненията, направени от Ваши служители на семинараза БАЦИС, в тестовата среда на БАЦИС трябваше да бъдат копирани реалнорегистрираните към момента електронни подписи. За съжаление, обаче, входа в системата БАЦИС е недостъпен
 

Стъпките,които трябва да се предприемат: 1. Сваляне на архива SmartCard.zip от връзката в горния ляв ъгъл на началната страница. 2. Разархивиране на SmartCard.zip на устройство C:\ 3. Презареждане на страницата.
 

Имаме въпроси относно следния текст публикуван на страницата на Агенция“Митници” “До 31.03.2013 г. ще може да се тества версия на БАЦИС, която ще използваформат на АД и ДСН, валидни за данъчен период 01.03.2013 г. - 31.03.2013 г. Новият формат на АД и ДСН, който ще е валиден за данъчния период от 01.04.2013г. ще може да се тества след 01.04.2013 г. и спецификацията за него ще бъдепубликувана до 15.03.2013 г.” 1. Ако правилно сме разбрали написаното, АД и ДСН които се подават през периода01.04.2013-14.04.2013 трябва да е по спецификацията публикувана на 26.02.2013,а тези след 01.05.2013 по спецификацията публикувана на 15.03.2013. 2. По коя от двете спецификации ще се подават АДД през периода 01.04.2013 –01.05.2013 т.к. това не е описано в цитирания текст
 

Въпрос 1: Правилно сте разбрали. Старият формат ще е задължителен до 30.04.2013г включително и БАЦИС ще приема само него.Въпрос 2: еАДД се подава от 1.04.2013 по публикувания формат съгласно действащото законодателство.
 

Имаме проблем с тестовия портал на БАЦИС, управителят на фирмата еподал заявление за достъп на моя електронен подпис, а все още не мога даработя в система. Моля за съдействие!
 

За въпроси свързани с регистрация, актуализация на регистрационна форма, проблеми с достъпа до работното пространство: 9859 4371 9859 4458 9859 4153Или ecustoms@customs.bgМоля когато имате някаkъв проблем и имате нужда от помощ: 1)Преди да изпратите мейла в полето "Subject" възможно най-съкратено описвайте проблема Применно: "Грешка при подаване на внос" 2)В самия мейл ни изпращайте описание на проблема 3)Снимка на появилата се грешка 4)ЕОРИ номер на фирмата 5)ЕИК и акцизните номера 5)Телефон за контакти 6)Моля пишете на кирилица
 

Когато имаме ОТОПЛЕНИЕ на пропан бутан, код сделка 65, това е ниска ставка(нулева), но колите не са с УДОСТОВЕРЕНИЕ за превоз на маркиран енергиенпродукт, просто защото ПБ не е маркиран!!! Ето защо, при доставка на пропан- бутан за отоление следва да премахнете проверката за удостоверение за превоз наМЕП... За да приеме БАЦИС-аеАДД-то, вписахме като номер на сертификата запревоз 9999999999 и ИЗЛИГЪХМЕ СИСТЕМАТА... но не е редно...
 

Данните за удостоверието са опционални.
 

Към момента Компанията извършва ръчно маркиране на горива натериторията на данъчния склад, което ЗАДС позволява. Обръщаме се към Вас смолба за пояснение как ще се процедира в тези случаи при попълване и подаванена е-АДД в БАЦИС от 01.04.2013г. Ще има ли възможност да се подаде е-АДД приположение, че има несъответствие в количествата т.е. данните отчети потранзакция, които са предадени чрез ИКУНК към Агенция Митници няма дасъответстват на данните, които са попълнени в е-АДД, тъй като в е-АДДколичеството ще е завишено с ръчно добавения маркер (гориво + маркер). АгенцияМитници предвидила ли е такива случаи в системата БАЦИС, и ако не как ще сепроцедира от 01.04.2013г. при експедиции на ръчно маркирани енергийни продукти.Възможно ли е при указване кода на предназначение, системата БАЦИС да незадължава съответствие между декларираното количество в е-АДД и това, което еполучено от контролната точка.
 

Маркирането трябва да се извърши преди задължително преди средството за измерване и в АДДто да се впише цялото количество.
 

Моля да ни посъветвате какъв ЕКАТТЕ код да сложим на клиенти с адрес в Слънчевбряг и Албена. Тези курорти ги няма в Номенклатура CL1103.Кой ЕКАТТЕ код на Област (CL1101) и Община (CL1102) да посочим?
 

Следва да се ползват кодовоете на Областите и общините, към които съответните населени места се числят.
 

При вход на адрес http://dtitestlb.bacis.customs.bg/core/ и при натискане на вход с ел.подпис ми излиза съобщение "Работната станция не е конфигурирана за работа с ел.подпис".Иначе работим и в двете системи EMCS и подаване на акцизни декларации сел.подпис, регистриран в сайта на Агенция Митници.
 

Стъпките, които трябва да се предприемат: 1. Сваляне на архива SmartCard.zip от връзката в горния ляв ъгъл на началната страница. 2. Разархивиране на SmartCard.zip на устройство C:\ 3. Презареждане на страницата.
 

При въвеждане на е-Адд в тестови портал липсва поле за въвеждане на данни заакцизните стоки.
 

Данните за акзизните стоки могат да се въвеждат след като са валидирани данните за еАДД.
 

При доставка на втечнен нефтен газ за газостанции, трябва ли да се попълва карето,,Адрес на доставка и разтоварване от ОТТГ/ВОЗГ', или под него да сепопълни ,,Място на доставка и разтоварване'. Как да се ориентираме кое поле да попълваме, когато трябва да уточним мястотона доставка?
 

Когато разтоварването се извършва на бензиностанция винаги се избира ,,Адрес на доставка и разтоварване от ОТТГ/ВОЗГ', а когато разтоварването не е на бензиностанция се попълва ,,Място на доставка и разтоварване'.
 

При експедиция на горива с цел зареждане на плавателни средства в поле -Адрес на доставка и разтоварване не винаги се попълва крайния получател вслучай че той все още не е известен при напускане на стоката от данъчния склад. Досегашната практика е в това поле да се изписва фирмата получател на стоката,която в последствие оформя приложение 14б. Така ли ще се процедира от01.04.2013г. в системата БАЦИС.
 

При експедиция на горива с цел зареждане на плавателни средства в поле -Адрес на доставка и разтоварване не винаги се попълва крайния получател вслучай че той все още не е известен при напускане на стоката от данъчния склад. Досегашната практика е в това поле да се изписва фирмата получател на стоката,която в последствие оформя приложение 14б. Така ли ще се процедира от01.04.2013г. в системата БАЦИС.
 

При износ на бира от акцизен склад към клиент извъневропейският съюз, какво следва да се попълва в полето “ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН”? Регистрационните номера на такива клиенти може да са с различна дължина исимволи от указаната в БАЦИС. В момента в нашата система сме сложили 999999999, което излиза и в ДДСрегистъра ни, но в БАЦИС този номер дава грешка.
 

Полето не е задължително и следва да не се попълва при чуждестранно лице/търговец. ЕГН от 9-ки не може да издържи валидацията.
 

При отчитането на ЛИПСА на АП с АДД и код 41, стемата търси КОНТРОЛНА ТОЧКА Контролна точка и трансакция има за измерване, а това е липса, регистрирана приинвентаризация или при получаване на стаките. Казано иначе, липсата е разликатамежду измереното през КТ в наш склад и изпратеното по ПАД-а от изпращача, катосе вземат предвид фирите при транспорт (примерно...)
 

КТ е опционалназа цялата секция с измерванияе в сила R2333, и при този код не е задължителна за попълване
 

При съставяне на е-АДД за продукция , която е произведена преди 1 април 2013и съответно нейното отчитане е извършено през ИКУНК  и в АСО на лицата без да трансакции  (промените на Наредба N3 за трансакции от средствата за измерванеи контрол също влизат в сила от 1 април)  какво следва да се попълва в колона 7"№ на трансакцията" ?
 

Съгласно разпоредбата на чл. 81а от ППЗАДС, която влиза в сила от 01.07.2013 г. когато нормативно е предвидено предаване на данни от средствата за измерване и контрол към информационната система на Агенция "Митници" и за целите на чл. 84, ал. 6, т. 19 от закона и чл. 55а, ал. 4, чл. 55в, ал. 3, чл. 76, ал. 2, в регистрирания електронен административен документ, регистрирания електронен акцизен данъчен документ и регистър "Дневник складова наличност" се посочва номерът на транзакцията, чрез която данъчнозадълженото лице е регистрирало информация от местата, определени за въвеждане и извеждане от данъчния склад или обекта.В тази връзка следва да се има предвид, че икономическите оператори са задължени да попълват считано от 01.07.2013 г. номера на транзакцията в: - регистрирания електронен акцизен данъчен документ; - съобщенията по чл.55а, ал. 4 и 55в, ал. 5 от ППЗАДС, които се считат за неразделна част от регистрирания електронен административен документ;- регистър „Дневник складова наличност”. От 01.04.2013 г. ще има реализирана техническа възможност за подаване на номера на транзакцията в електронен акцизен данъчен документ и икономическите оператори ще могат да подават тази информация, но това няма да е задължително до 01.07.2013 г. От 29.04.2013 г. ще има реализирана техническа възможност за подаване на съобщенията по чл.55а, ал. 4 и 55в, ал. 5 от ППЗАДС и икономическите оператори ще могат да подават тези съобщения, но това няма да е задължително до 01.07.2013 г.
 

Системата за тестване на БАЦИС не се отваря. При натискане на "Вход селектронене подпис" излиза грешка с надпис "Работната станция не е конфигурирана за работа с електронен подпис".
 

Стъпките, които трябва да се предприемат: 1. Сваляне на архива SmartCard.zip от връзката в горния ляв ъгъл на началната страница. 2. Разархивиране на SmartCard.zip на устройство C:\ 3. Презареждане на страницата.
 

Системата има контрол на ЕГН на превозвача(документ BG1015 - Проект за е-АДД) При невалидно ЕГН не допуска продължаване на въвеждането. Как ще сепроцедира в случаите когато превозвача е чужд граждани и не притежава ЕГН?
 

Полето е опционално.
 

Съгласно § 58 (17) от ППЗАДС" Анулирането на регистриран електронен акцизен данъчен документ не се извършвапреди изтичане на 3 часа от подаване на искането по ал. 16 или до получаване насъобщение от митническите органи за анулиране на документа по електронен път." Моля уточнете дали втората хипотеза (получаване на събщение от митн. орган поелектронен път) ще реализира в рамките на БАЦИС и ако да - по какъв начин.
 

Митническите служители има възможност да одобрят анулирането на еАДД при определени обстоятелства. Такова действие ще се отрази на състоянието на еАДД и ако се използва b2b системата ИО ще получи информация за новия статус.

Често задавани въпроси относно Обвързваща Тарифна Информация


Бихте ли ми дали разяснения относно митническите номенклатури, фигуриращи във формуляра на искането, например Хармонизирана система, Комбинирана номенклатура, ТАРИК, Номенклатура на експортните възстановявания?
 

В световната търговия всеки продукт се идентифицира с цифров кодов номер. Всяка номенклатурна система има различен брои цифри, като минимума е 6. Хармонизираната система се прилага в цял свят на ниво 6 цифри. Комбинираната номенклатура /КН/ се прилага в ЕС на ниво 8 цифри. ТАРИК съответства на 9-тата и 10-тата цифри, прилагани от ЕС за тарифни и нетарифни мерки, такива като суспендирания, контингенти, антидъмпингови мита и др. Номенклатурата на експортните възстановявания е свързана с изплащането на селскостопански субсидии. При съмнения относно номенклатурата се консултирайте със звената по тарифно класиране в Регионалните митнически дирекции или Дирекция “Тарифна политика”, отдел “TARIC и тарифно класиране” в ЦМУ.
 

Възможно ли е да оспоря ОТИ? Какви срокове и процедури трябва да бъдат спазени в този случай?
 

Възможно е да подадете жалба срещу ОТИ. Сроковете и процедурите за подаване на жалба са определени в националното законодателство. За допълнителна информация можете да се обърнете към компетентната митническа администрация. Информация относно разходите, които могат евентуално да Ви бъдат начислени при подаването на жалбата се получава също от въпросните митнически власти.
 

Възможно ли е да получа ОТИ за стоки които са вече внесени или изнесени?
 

Не. ОТИ не може да се прилага със задна дата.
 

Дали ОТИ, издадена от една страна-членка е валидна във всички други страни-членки?
 

Да
 

За какви цели може да бъде използвана ОТИ?
 

ОТИ може да бъде използвана за тарифното класиране на стоки, за които митническите формалности са приключили след като ОТИ е била издадена. Това означава, че тя не може да бъде използвана за стоки, които са били внесени в или изнесени от Общността преди датата на нейното издаване. Различни мерки на търговската политика, такива като представянето на вносни лицензи, които налагат допълнителни разходи или изискват представянето на допълнителни документи се основават на тарифното класиране. Следователно е от значение да се определи правилното тарифно класиране от самото начало. Вашата ОТИ ще ви помогне в тази насока.
 

Защо друга администрация е издала ОТИ за същия продукт, но под друг тарифен код?
 

Класирането се основава на тълкуване на законодателството на ЕС и на правилата за класиране, и тази интерпретация, за съжаление, понякога може да варира в зависимост от администрацията.
 

Защо е препоръчително да поискам ОТИ?
 

ОТИ Ви помага да се ориентирате в сложната система от номенклатурни кодове, прецизира коректното класиране на Вашия продукт и по този начин Ви помага да създадете стабилна основа за изчисляване на дължимите мита и определяне на другите приложими мерки на търговската политика на ЕС.
 

Имат ли ОТИ обвързваща сила извън ЕС?
 

Не. Те нямат никаква обвързваща сила извън ЕС. Същевременно някои трети страни ги приемат като документи с насочващ характер, но това в никакъв случай не гарантира тяхното прилагане.
 

Как да поискам издаването на ОТИ?
 

Просто като използвате формуляра на искането за издаване на ОТИ, който можете да получите или от Вашата митническа администрация или по Интернет от тази страница. Искането трябва да бъде попълнено на езика на държавата – членка в която искате Вашето ОТИ. Понастоящем по-голямата част от държавите-членки приемат исканията за издаване на ОТИ само на хартиен носител.
 

Каква е процедурата за разглеждане на противоречиви ОТИ за един и същи продукт, които са били открити от търговските оператори в публичната база-данни “ЕВТІ”?
 

Имайки предвид, че една от целите на системата ОТИ е да гарантира еднакво третиране на операторите и унифицирано прилагане на номенклатурата, Вие следва да се обърнете към митническата администрация на държавата, в която сте установен. Тази администрация ще проучи въпроса и ще предприеме съответните мерки.
 

Каква е разликата между клетка 8 /Описание на стоката/ и клетка 9 /Търговско наименование/ в искането за ОТИ?
 

Клетка 8 трябва да съдържа достатъчно подробно описание на Вашия продукт, което да позволи на митницата неговото идентифициране и определяне на коректното му класиране. Информацията, която подпомага определянето на класирането, но която следва да се третира като поверителна /например поверителната част от състава на дадена напитка/, както и търговските марки и номерата на моделите, трябва да бъдат указвани само в клетка 9.. Информацията, съдържаща се в клетка 8 ще бъде видима чрез Интернет, докато тази от клетка 9 няма да бъде обществено достъпна. Когато подавате искане на ОТИ, трябва стриктно да спазвате инструкциите за попълване на формуляра и по-специално тези, касаещи третирането на поверителната информация от страна на митническите власти.
 

Каква информация е необходимо да представя едновременно с подаването на искането за издаване на ОТИ?
 

Трябва да бъде представено достатъчно подробно описание на стоките, така че то да позволи на митническите органи да определят коректното им класиране. Същевременно в много случаи могат да бъдат изискани технически информации, такива като спецификации, брошури, анализни сертификати за състава на продуктите, снимки и др. и/или мостри от стоките /например за облекла и обувки/. Следователно е препоръчително, при съмнение да се консултирате предварително по този въпрос с митническите органи към които ще адресирате искането. Необходимо е също така да укажете дали желаете да ви бъдат върнати предоставените мостри и допълнителни информации и дали тези информации следва да бъдат третирани като поверителни.
 

Какво представлява ОТИ?
 

Системата за издаване на Обвързваща тарифна информация (ОТИ) е създадена от Европейската Комисия като средство за подпомагане на търговските оператори при определянето на коректното тарифно класиране за целите на планираните от тях вносно/износни операции.

ОТИ се издава по писмено искане от страна на търговските оператори (виж образеца на искането), адресирано до съответните компетентни митнически органи на държавите-членки. ОТИ е валидна на територията на целия ЕС, независимо от страната, която я е издала.

Основната практическа полза от ОТИ е юридическата сигурност, която тя дава по отношение на тарифното класиране. То от своя страна е един много важен елемент за облагане, тъй като предопределя размера на дължимото мито, отпускането на експортни субсидии и прилагането на другите мерки на търговската политика, например изискването за представяне на сертификати за внос или износ.

По принцип ОТИ е валидно за срок от 6 години. Същевременно в някои случаи (публикуване на регламент за класиране на стоките, промени в тълкуването на номенклатурата на международно ниво или всеки друг случай, описан в Регламент (ЕИО)2454/1993г) валидността на ОТИ може да бъде прекратена.

 

В тези случаи и при спазване на законоворегламентираните условия за това , икономическите оператори могат да поискат от митническите органи да разрешат гратисен период за ползването на ОТИ с цел приключването на доставки по вече сключени търговски договори.
 

Всички ОТИ, издадени от националните митнически администрации се въвеждат в електронна база-данни ЕВТІ, администрирана от Европейската Комисия. Тази база данни е достъпна за търговските оператори и може да бъде консултирана на адрес:http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/en/ebticau.htm

 

Кои данни ще бъдат системно считани от митническата администрация като конфиденциални?
 

Името и адресът на титуляра, фигуриращи в клетка 3, както и информацията, вписана в клетка 9 ще бъдат системно считани за поверителни.
 

Колко време е необходимо за получаването на ОТИ?
 

Съобразно законодателството, ОТИ трябва да бъде издадена в срок, не по-дълъг от 3 месеца от момента, в който митническата администрация разполага с цялата необходима информация. Ако по някаква причина, например извършване на анализ от митническата лаборатория, издаването на ОТИ не е възможно да стане в срока от 3 месеца, митническата администрация ще Ви уведоми за това.
 

Митническата администрация ще обработи Вашето искане веднага след неговото получаване и при наличие на цялата необходима информация ще Ви издаде ОТИ И възможно най-бързо без да изчаква изтичането на законоворегламентирания срок от 3 месеца.
 

Колко струва издаването на ОТИ?
 

ОТИ се издава безплатно. Същевременно, ако е необходимо да бъдат предприети някои мерки такива като извършването на лабораторен анализ или преглед на стоката от външен експерт или връщане на предоставените образци, тези разходи могат да Ви бъдат начислени. Например, ако искането не описва съвсем точно всички характеристики на стоките /такива като съдържание на захар, на млечни мазнини и др. в случай на селскостопански продукти/ вие ще трябва да предоставите тези данни. За тази цел може да Ви се наложи да прибегнете до услугите на частни лаборатории и да представите резултатите от извършените от тях анализи. Същевременно ако това е невъзможно изследванията могат да бъдат извършени по заявка в обществени лаборатории, ако съществуват такива.
 

Къде мога да намеря нормативните разпоредби, отнасящи се до ОТИ?
 

Нормативните разпоредби, регулиращи ОТИ могат да бъдат намерени в чл.11 – 12 от Митническия кодекс на Общността (Регламент (ЕИО) 2913/1992г.) и чл. 5 – 14 на Правилника за неговото прилагане (Регламент (ЕИО) 2454/1993г.).
 

Къде мога да поискам издаването на ОТИ?
 

Вижте списъка на митническите органи, определени от държавите- членки като компетентни по приемането на исканията за ОТИ, публикуван в Официален вестник на Европейските Общности, серия С, брой № 145 от 30.06.2007г.
 

На какъв език ще ми бъде издадено ОТИ и мога ли да получа официален превод на друг език?
 

ОТИ ще Ви бъде издадена на официалния език на държавата.членка, в която сте подали Вашето искане. Тя ще бъде издадена само на един език и само тази версия ще е автентична от юридическа гледна точка. Ако желаете превод на друг език ще трябва да си го осигурите сам.
 

ОТИ гарантира ли класирането и ставките на митата?
 

При условие, че описанието, фигуриращо в искането е пълно и точно и че то позволява на митническата администрация да определи съответстващото класиране и да издаде ОТИ, Вашето ОТИ Ви гарантира класирането в периода на своята валидност.. Именно класирането определя приложимата ставка на митото. Същевременно митническите администрации не са обвързани по отношение размера на ставката на митото, в случаите когато те се променят в рамките на тарифни преговори в Световната търговска организация /СТО/. В общ план ставките на митата намаляват с течение на годините, но може да се случи така, че на европейско ниво по отношение на някои продукти да бъдат въведени антидъмпингови мерки или тарифни контингенти.

Често задавани въпроси относно Електронни Административни Услуги на Агенция "Митници"


Често задавани въпроси относно Централизирана система за видеонаблюдение на АМ (ЦСВНАМ)


Каква е платформата на Агенция „Митници“?

 

Платформата на Агенция „Митници“ е Milestone XProtect Corporate (версия 2020 R2). ИО трябва да използва платформа, съвместима с тази на Агенция “Митници“.

 

 

На какво ниво трябва да е съвместимостта на избраната от ИО платформа с тази на Агенция „Митници“?

 

Съвместимостта между двете платформи трябва да е такава, че да обезпечи напълно изискванията, заложени в ППЗАДС (да се достъпват отдалечено камери, да се гледа стрииминг в реално време и на запис от платформата на ИО, да се получават дефинираните в ППЗАДС аларми и т.н)

 

 

От коя платформа ще се извършва разпознаването на автомобилните номера?

 

Разпознаването ще се извършва от видеокамерите, монтирани в склада на ИО, след което ще се генерира и изпраща съобщение към информационната система на Агенция „Митници“, съдържащо снимка на разпознатия номер.

 

 

Къде ще се визуализират разпознатите автомобилни номера?

 

Разпознатите номера на транспортни средства трябва да се визуализират на локалната платформа на ИО и да бъдат изпращани със съобщение към информационната система на Агенция „Митници“. Едно съобщение може да съдържа до 10 снимки. За всяко съобщение, изпратено от данъчния склад, информационната система на Агенция „Митници” връща потвърждение или съобщение за грешка в изпратените данни.

 

 

Трябва ли да се осигури директен стрииминг от камерите на ИО към платформата на Агенция „Митници“?

 

Стриимингът от камерите на ИО се запазва на локалната платформа на ИО. Към платформата на АМ се изпраща стрииминг по заявка от страна на Агенция „Митници“.

 

 

Има ли нормативно задължение видеокамерите, част от системата за видеонаблюдение и контрол, да бъдат разположени на територията на данъчния склад?

 

При изпълнение изискванията на ЗАДС и ППЗАДС, касаещи системата за видеонаблюдение и контрол в данъчните складове, няма ограничение за точното място на монтаж на видеокамерите, като те могат да са разположени и извън територията на обекта, но в непосредствена близост до местата за влизане и напускане на транспортните средства.

 

 

Необходимо ли е да се заснемат и предават регистрационните табели на морски и речни транспортни средства (кораби), доставящи енергийни продукти в данъчните складове?

 

При отчитане на спецификата, че плавателни съдове реално не могат да влизат на територията на данъчните складове, местата за тяхното товарене и разтоварване (понтони, кейове, пирсове) следва да се разглеждат като места, през които плавателните съдове влизат или напускат обекта. В този смисъл, на основание чл.56к, ал.2, т.1, буква „а“ от ППЗАДС на тези места следва да бъдат монтирани видеокамери за визуално обзорно наблюдение в реално време, което се осъществява без автоматичното заснемане и разпознаване на номерата им за идентификация.

 

 

Необходимо ли е визуално видеонаблюдение на физическите лица в данъчните складове, получили лиценз за производство и/или складиране на енергийни продукти, които смесват енергийни продукти с етилов алкохол за целите на изпълнение на Закона за енергия от възобновяеми източници?

 

Съгласно разпоредбата на чл. 47, ал. 1, т. 11 и 12 буква „а“ от ЗАДС, лицензиран складодържател може да бъде лице, което използва система за видеонаблюдение и контрол, отговаряща на изискванията на чл. 47б от ЗАДС, в случаите на производство и/или складиране на енергийни продукти с код по КН 2710 12 до 2710 20 и етилов алкохол. В данъчните складове, които получават, складират или оперират с етилов алкохол, отговарящ на дефиницията на чл. 9 от ЗАДС, следва да бъде изградена система за видеонаблюдение и контрол, съгласно изискванията на чл. 47б от ЗАДС. Видеокамерите, осигуряващи видеоконтрол за визуално обзорно наблюдение в реално време съгласно чл. 56к, ал. 2, т. 1, буква „а“ от ППЗАДС се монтират и на местата, определени за влизане или напускане на физически лица от обекта за данъчните складове в случаите на чл. 47, ал. 1, т. 12, буква „а“ от ЗАДС.

 

 

Подписът, който ще се използва за сървъра за системата за видеонаблюдение и контрол, необходимо ли е да бъде регистриран в СУИД?

 

За подписа, с който ще се подписват съобщенията по чл. 56к, ал. 7 от ППЗАДС, не е необходима регистрация в СУИД.

 

 

Кое потребителско име и парола е необходимо да бъдат предоставени на Агенция „Митници“ в запечатан плик?

 

Необходимо е да се предостави потребителско име и парола на потребител, дефиниран в платформата за видеонаблюдение на данъчния склад с права за достъп съгласно чл. 56к, ал. 3 и 4 от ППЗАДС.

 

 

Как мога да регистрирам нова камера към вече създадена регистрация в СВК?

 

Регистрацията на данъчен склад в ЦСВНАМ - Регистрация на СВК не може да се редактира от икономическия оператор след като бъде подписана и регистрирана. При възникнала необходимост от промяна във въведените в регистрацията данни, редакции се извършват единствено от митнически служител в компетентната ТД въз основа на заявка от икономическия оператор. При смяна на хардуер (камера) не се налага редакция в СВК. При смяна на видеорегистратор служител от ТД извършва съответните редакции.

При осъществена промяна в инфраструктурата на системата за видеонаблюдение и контрол в данъчния склад, икономическият оператор следва да регистрира заявка в Сървис Деск за обновяване на хардуера в платформата Milestone на АМ.

 

 

Съгласно чл. 56к, ал. 11 на ППЗАДС в системата за видеонаблюдение и контрол се регистрират задължително аларми за повреда на инсталираните твърди (хард) дискове. Необходимо ли е да се настрои аларма и за системния диск с инсталирана операционната система Windows?

 

Съгласно препоръките на производителя на софтуер Milestone XProtect операционната система Windows се инсталира на отделен системен твърд диск, а записите на видеоинформация – видеоархива – се извършва на един или повече твърди дискове, различни от системния диск. За всички дискове, върху които се съхранява видеоинформацията, се настройва аларма за повреда на инсталираните твърди дискове. При повреда на системния диск с инсталирана операционна система Windows ще настъпи незабавно прекратяване работата на системата и обективна невъзможност за извършване на допълнителни действия и  изпращане на съобщения към ЦСВНАМ. При настъпване на подобно събитие ЦСВНАМ незабавно ще регистрира загуба на връзка към системата за видеонаблюдение в данъчния склад.

 

 

Как да получа адреса, към който се подават съобщенията от системата за видеонаблюдение и контрол, съгласно Приложение 33 от ППЗАДС ?

 

За да получи адреса, към който се подават съобщенията от системата за видеонаблюдение и контрол, съгласно Приложение 33 от ППЗАДС, икономическият оператор следва да регистрира заявка в Сървис Деск.