Registration


Уважаеми потребители,

 

Извършването на регистрацията в е-Портала на Агенция „Митници“ ще ви предостави възможности за обмен на информация посредством използването на средства за електронна обработка на данни Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“ (DG TAXUD)“ и Агенция „Митници“.

 

Регистрацията за икономическия оператор е еднократна и унифицирана за всички електронни услуги, които предлага DG TAXUD и Агенция „Митници“, като в етапа на заявяване на конкретни услуги могат да се поискат и допълнителни специфични данни, които са необходими за работата с конкретната услуга, като валиден ЕОРИ и/или Акцизен номер и др.

 

Информация относно начините за получаване на ЕОРИ номер можете да намерите в секция "Как да".

 

Еднократната регистрация ще ви предостави възможности за подаване на митнически и/или акцизни документи по електронен път, както и достъп до наличните централни електронни услуги DG TAXUD и национални електронни административни услуги на Агенция „Митници“.

Регистрацията и изискванията за обмена и съхранението на информация посредством използването на средства за електронна обработка на данни е уредена със Заповед № ЗАМ-1203/13.09.2017 г. на директора на Агенция „Митници“ по чл. 66б, ал. 2 от Закона за митниците (обн. в ДВ бр. 77 от 26.09.2017 г.) , изменена със Заповед № ЗАМ-164/23.01.2018 г. на директора на Агенция „Митници“, (обн. в ДВ бр. 10 от 30.01.2018 г.) и  НАРЕДБА № 2 от 19.03.2018 г. за условията и реда за подаване на документи по Закона за акцизите и данъчните складове по електронен път (обн. - ДВ, бр. 27 от 27.03.2018 г.).

Задължително условие преди да пристъпите към регистрация е наличието на валиден, квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО и Закона за електронния документ и електронния подпис.

В изпълнение на разпоредбите на точка 2.1.4. от Приложение „ Технически спецификации и процедури за нивата на осигуреност „ниско“, „значително“ и „високо“ за средства за електронна идентификация, издадени по нотифицирана схема за електронна идентификация“ към РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1502 НА КОМИСИЯТА от 8 септември 2015 година за определяне на минимални технически спецификации и процедури за нивата на осигуреност за средствата за електронна идентификация съгласно член 8, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар, във връзка с чл. 25, ал. 3 Закона за електронния документ и електронния подпис , чл. 18, ал. 4 от Закона за митниците и точка II.2.4.4. от Заповед № ЗАМ-1203/32-254379/13.09.2017 г. на директора на Агенция „Митници“ (oбн. ДВ, брой 77 от 26.09.2017 г.), задължително условие е квалифицираното удостоверение за квалифициран електронен подпис на служителя на регистрирано юридическо да съдържа атрибут – идентификационен номер на юридическото лице(ЕИК или БУЛСТАТ), от името на което ще се подава информация по електронен път.

 

Регистрацията протича на три стъпки:

Стъпка 1: Създаване на потребителски акаунт

Стъпка 2: Асоциация на електронен подпис към създадения в стъпка 1 потребител

Стъпка 3: Регистрация на лицето (икономически оператор) – след успешно преминаване на стъпка 1 и стъпка 2

Забравена парола

 

Ръководството за регистрация за външни потребители е публикувано в секция „Актуални документи“.