Правно основание


Единният портал за електронно общуване с Българската митническа администрация – Е-Портал на Агенция „Митници“ е реализиран в изпълнение на Дейност 6 „Развитие и въвеждане на Институционалната архитектура на АМ по отношение на Единен портал за електронно общуване с Българската митническа администрация“ от Договор № BG05SFOP001-1.002-0002-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд за изпълнение на проект: „Надграждане на основните системи на Агенция „Митници“ за предоставяне на данни и услуги към външни системи – БИМИС 2020 (фаза 1)“.

 

Проeкт „Надграждане на основните системи на Агенция „Митници“ за предоставяне на данни и услуги към външни системи - БИМИС 2020 (фаза 1)“ е с период на изпълнение от 01.05.2016 г. до 31.12.2019 г.

 

Обща стойност на проекта БФП (безвъзмездна финансова помощ) - 14 450 852.05 лв., в т.ч. финансиране от ЕС - 12 283 224.24 лв. и национално финансиране - 2 167 627.81 лв.

 

Бюджетът на Дейност 6 е 1 497 467.00 лв. и срок за изпълнение на Дейност 6: от 25.02.2019 г. до 29.11.2019 г.

Добре е да знаете


Информацията, представена в следващата част от Въведението (Първи стъпки) представлява общ поглед върху Е-Портала на Агенция „Митници“ и предлаганите от него услуги.

 

Подробно описание на всички използвани по-нататък термини и стъпки за изпълнение можете да откриете в секции „Как да?“ и „Какво е?“.

Първи стъпки


Тук ще получите отговор на важни въпроси, свързани с електронните услуги, предлагани от Е-Портала и Вашия статус като негов потребител.

 

Запознайте се с Е-Портала, започвайки с отговор на въпроса: Кой съм аз?

 

Аз съм нерегистриран потребител.

 

Нерегистрираните потребители могат свободно, без да е необходима регистрация, да се възползват от свободните електронни услуги, предлагани от Е-Портала на Агенция „Митници“ или да се регистрират за обмен на информация посредством използването на средства за електронна обработка на данни на Главна дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“ (DG TAXUD) и Агенция „Митници“, тук: 

 

Аз съм регистриран потребител.

 

Ако имате регистрация за подаване на митнически и/или акцизни документи по електронен път и достъпвате системите на Агенция „Митници“ Вие сте регистриран потребител и можете да използвате електронните услуги предлагани от Е-Портала на Агенция „Митници“.

 

Регистрираните потребители могат да се възползват както от предлаганите свободни е-услуги, достъпни за нерегистрираните потребители, така и от услуги достъпни само за тях.

 

Регистрираните потребители имат достъп до информационните системи за подаване на митнически и акцизни документи по електронен път и техните работни пространства.

 

Регистрираните потребители могат да достъпват информационните системи на Агенция „Митници“ и техните работни пространства в зависимост от техните права на достъп.