Често задавани въпроси относно ОДВВ КАКВИ СРОКОВЕ СЕ ПОДАВА ОДВ?
 

ОДВ се подава преди пристигането на стоките на митническата територия на Общността или преди натоварването на контейнерни товари при морски транспорт, в срокове, които зависят от вида на транспортното средство въвеждащо на стоките на митническата територия на Общността и от времетраенето на транспортирането (Приложение 1.2.).
 

В КАКВИ СРОКОВЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПОДАДЕ ОДВ?
 

Морски транспорт за товари в контейнери, (с изключение на корабоплаване на къси разстояния), т.е.за далечно плаване

поне 24 часа преди натоварване в пристанището на заминаване

Морски транспорт за насипни товари или товари на части, (с изключение на корабоплаване на къси разстояния) – т.е. за далечно плаване

поне 4 часа преди пристигане в първото пристанище от митническата територия на Общността

Морски транспорт (корабоплаване на къси разстояния) за движение между Гренландия, Фарьорските острови, Сеута, Мелиля, Норвегия, Исландия или пристанищата на Балтийско море, Северно море, Черно море или Средиземно море, всички пристанища на Мароко и митническата територия на Общността, с изключение на френските отвъдморски територии, Азорските острови Мадейра и Канарските острови

поне 2 часа преди пристигане в първото пристанище на митническата територия на Общността;

Морски транспорт (корабоплаване на къси разстояния) - за движение между територия извън митническата територия на Общността и френските отвъдморски територии, Азорските острови, Мадейра и Канарските острови – където продължителността на пътуването е по-малка от 24 часа.

поне 2 часа преди пристигане в първото пристанище на митническата територия на Общността

Въздушен транспорт - при кратки товарни полети (с продължителност под четири часа от последното летище на напускане в трета страна до пристигането в първото летище на Общността)

поне до момента на реалното излитане на самолета;

Въздушен транспорт - при дълги товарни полети (с продължителност над четири часа от последното летище на напускане в трета страна до пристигането в първото летище на Общността)

поне 4 часа преди пристигането в първото летище на митническата територия на Общността;

ЖП транспорт и транспорт по вътрешни водни пътища

поне 2 часа преди пристигането на митническото учреждение на въвеждане на митническата територия на Общността

Автомобилен транспорт

поне един час преди пристигането на митническото учреждение на въвеждане на митническата територии на Общността


ЗА КОИ СТОКИ НЕ СЕ ПОДАВА ОДВ?
 

Случаите, за които не се подава ОДВ са подробно описани в чл. 181в от Регламент (ЕИО) № 2454/93г. на Комисията :

а) електроенергия;

б) стоки, които се въвеждат по тръбопровод;

в) писма, пощенски картички и печатни материали, включително на електронен носител;

г) стоки, които се движат съгласно правилата на Всемирната пощенска конвенция;

д) стоки, обхванати от митнически декларации, изготвени в съответствие с друг акт съгласно членове 230, 232 и 233, с изключение на домакинско имущество, както е определено в член 2, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕИО) № 1186/2009 на Съвета [], както и на палети, контейнери и превозни средства за сухопътен, железопътен, въздушен, морски транспорт и транспорт по вътрешни водни пътища, превозвани по силата на договор за превоз;

е) стоки, които се съдържат в личния багаж на пътниците;

ж) стоки, за които е разрешено устно деклариране в съответствие с членове 225, 227 и член 229, параграф 1, с изключение на домакинско имущество, както е определено в член 2, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕИО) № 1186/2009, както и на палети, контейнери и превозни средства за сухопътен, железопътен, въздушен, морски транспорт и транспорт по вътрешни водни пътища, превозвани по силата на договор за превоз;

з) стоки, обхванати от карнети ATA и CPD;

и) стоки, които се придвижват с формуляр 302, предвиден в Конвенцията между страните от Северноатлантическия договор относно статута на техните въоръжени сили, подписана в Лондон на 19 юни 1951 г.;

й) стоки, превозвани на борда на плавателни съдове, които плават по редовни корабни линии, одобрени в съответствие с член 313б, както и стоки, които се превозват с плавателен съд или самолет между пристанища или летища в Общността, без да спират в никое пристанище или летище извън митническата територия на Общността;

к) стоки, които имат право на облекчения съгласно Виенската конвенция за дипломатическите отношения от 18 април 1961 г., Виенската конвенция за консулските отношения от 24 април 1963 г. или други консулски конвенции или Нюйоркската конвенция от 16 декември 1969 г. относно специалните мисии;

л) оръжия и военно оборудване, въведени на митническата територия на Общността от отговорните за военната отбрана на държава-членка власти в рамките на военен транспорт или транспорт, извършван единствено за целите на военните власти;

м) следните стоки, въведени на митническата територия на Общността непосредствено от сондажни или добивни платформи, или вятърни турбини, експлоатирани от лице, установено на митническата територия на Общността:

 1. стоки, включени в такива платформи или вятърни турбини за целите на строителни и ремонтни дейности по тях, тяхната поддръжка или преструктуриране;

 2. стоки, използвани за монтиране или оборудване на посочените платформи или вятърни турбини;

 3. други консумативи, използвани за или потребявани върху посочените платформи или вятърни турбини; както и

 4. неопасни отпадъци от посочените платформи или вятърни турбини;

н)стоки в пратка, чиято действителна стойност не надхвърля 22 EUR, при условие че митническите органи приемат, при съгласие от страна на икономическия оператор, да извършат анализ на риска с помощта на информацията, съдържаща се във или предоставена от използваната от икономическия оператор система;

о) стоки, въведени от територии, включени в митническата територия на Общността, в които не се прилага Директива 2006/112/ЕО на Съвета [] или Директива 2008/118/ЕО на Съвета [], както и стоки, въведени в митническата територия на Общността от Хелиголанд, Република Сан Марино и града-държава Ватикана.


ЗА КОИ СТОКИ СЕ ПОДАВА ОДВ?

ОДВ се подава за всички стоки, които се въвеждат на митническата територия на Общността, с изключение на случаите описани в чл.181в от Регламент (ЕИО) № 2454/93 г. на Комисията (Приложение №1.1.).

Често задавани въпроси относно ОДН


В какви срокове се подава ОДН?

 

Обобщената декларация за напускане се подава в изходното митническо учреждение в съответния срок, посочени член 592б, параграф 1 (чл. 842г, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 2454/1993 г.).

 

При комбиниран транспорт, когато стоките се прехвърлят от едно транспортно средство на друго за транспортиране извън митническата територия на Общността, срокът за подаване на обобщената декларация за напускане съответства на срока, приложим за транспортното средство, което напуска митническата територия на Общността, както е посочено в член 842г, параграф 1 (чл. 842в, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 2454/1993 г.).

 

Крайните срокове, посочени в член 842г, параграф 1, не се прилагат, когато международни споразумения между Общността и трети страни изискват обмена на данни по митническите декларации в срокове, различни от посочените в същия член (чл.842д, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 2454/1993 г.).

 

В никакъв случай срокът не се намалява под срока, необходим за завършването на анализа на риска, преди стоките да напуснат митническата територия на Общността (чл.842д, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 2454/1993 г.).

 

Когато декларацията не е подадена в електронен формат, срокът е поне четири часа преди стоките да напуснат митническата територия (член 592б, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 2454/1993 г.).

 

Дори ако компютризираната система на митническите органи временно не функционира, сроковете, предвидени в чл. 592б, параграф 1, продължават да се прилагат (член 592б, параграф 3 от Регламент (ЕИО) № 2454/1993 г.).

Containerised maritime cargo
(except short sea containerised shipping)
At least 24 hours before commencement of loading on the vessel that will carry the goods to a non-EU destination
Bulk/ break bulk maritime cargo
(except short sea bulk/ break bulk shipping)
At least 4 hours before the vessel that will carry the goods to a non-EU destination will leave the port
Short sea shipping:
Movements
between
-> Greenland, Faroe Islands, Ceuta, Melilla, Norway1, Iceland, ports on the Baltic Sea, ports on the North Sea, ports on the Black Sea or ports on the Mediterranean and all ports in Morocco
and
-> The Community customs territory except the French overseas departments, the Azores, Madeira and the Canary Islands
At least 2 hours before the vessel that will carry the goods to a non-EU destination will leave the port
Short sea shipping:
Movements with a duration of less than 24 hours
between
-> a territory outside the customs territory of the Community
and
-> the French overseas departments, the Azores, Madeira and the Canary Islands
At least 2 hours before the vessel that will carry the goods to a non-EU destination will leave the port
Air traffic

At least 30 minutes before the aircraft that will carry the goods to a non-EU destination will leave the airport.

Similarly, Article 592b(1)(b) CCIP refers to an airport, not the last airport; this means the airport at which the goods are loaded to the aircraft which will take them out of the Community, i.e. this is the office of exit, not the last EU airport at which the aircraft will call.

Rail and inland waterways

At least 2 hours before the train or ship that will bring the goods out of the customs territory of the Community will depart from the last customs office in that territory.

For these movements, the customs office of exit is always the last customs office before the goods leave the customs territory of the Community.

Road traffic

At least 1 hour before the truck that will bring the goods out of the Customs territory of the Community will depart from the last customs office in that territory

For these movements, the customs office of exit is always the last customs office before the goods leave the customs territory of the Community.

1 Exit of goods with a destination to Norway has been exempted from the requirement o fan EXS by virtue of an agreement with the EU.

 
В кои случаи не се подава ОДН?

 

За стоките, превозвани с транспортно средство, което само преминава през териториалните води и въздушното пространство на митническата територия без спиране в тази територия;

 

В случаите, посочени в чл. 842а, параграфи 3 и 4 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 г.

 

Когато се изисква митническа декларация за стоки, които предстои да напуснат митническата територия на Общността в съответствие с член 182б от Кодекса, тази декларация освен данните, които се изискват за специфичната процедура, съгласно приложение 37, включва данните за обобщена декларация за напускане от приложение 30A (чл. 216 от Регламент (ЕИО) № 2454 г.).

 

Съгласно чл.842a, параграф 2 на Регламент (ЕИО) № 2454/93 не се изисква обобщена декларация за напускане, когато електронна транзитна декларация съдържа данните от обобщената декларация за напускане, при условие че получаващото митническо учреждение е също така изходното митническо учреждение или получаващото митническо учреждение се намира извън митническата територия на Общността.

 

Следователно, когато при въвеждането на стоките на митническата територия са изпълнени изискванията на чл. 36а на Регламент (ЕИО) №2913/92 г. и на основание чл. 183а данните за обобщената декларация за въвеждане са подадени в транзитната декларация, то когато тези стоките напускат митническата територия на Общността и се представят в получаващото митническо учреждение, което е изходно митническо учреждение, не е необходимо да се подава обобщена декларация за напускане.

 

За кои стоки се подава ОДН?

 

Законодателството на ЕС не включва разпоредби за определяне на ситуациите, при които ОДН се изисква.

 

Пример: Стоки, които ще се движат между държавите-членки чрез претоварването им в страни извън ЕС ОДН трябва да се подава за такива стоки в пристанище в ЕС на натоварване (член 842а (4) (б) от РПМК), освен ако данните на ОДН се съдържат в транзитната декларация (което не е възможно в областта на морския трафик).

 

Например общностни стоки, превозвани с плавателен съд от Испания до Великобритания няма да се изисква ОДН докато стоките се намират на борда на кораба по време престой на необщностни пристанища. Въпреки това, ако стоките напускат Испания на борда на кораб, пътуващи за Агадир, Мароко, където стоките трябва да бъдат разтоварени за претоварване на друг кораб за Felixstowe, Великобритания, ОДН ще трябва да се подаде на испанската митница преди тръгване кораба от испанското пристанище.

 

Защо се изисква подаване на ОДН?

 

С измененията и допълненията на Регламент (ЕИО) № 2913/92 г. на Съвета и Регламент (ЕИО) № 2454г. на Комисията бяха въведени мерки за сигурност и безопасност, които задължително се прилагат от 01 януари 2011 г. В тази връзка всички стоки напускащи митническата територия на Общността, независимо от тяхната крайна дестинация, ще бъдат подлагани на анализ на риска и ще бъдат обект на митнически контрол преди да напуснат територията на Общността, а в случаите на контейнеризирано карго – преди тяхното натоварване на кораба. Тези стоки трябва да бъдат покрити от митническа декларация за износ, реекспорт, транзит, а когато такава не се изисква от обобщена декларация за напускане, подадена в изходното митническо учреждение, съгласно разпоредбата на член 793, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 2454 г. и в съответствие с член 182в от Кодекса (чл. 842а от Регламент (ЕИО) № 2454 г.).

 

Обобщената декларация за напускане се подава по електронен път преди напускането на стоките на митническата територия на Общността, независимо от крайното им местоназначение, съгласно разпоредбите на чл.182а параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 г.

 

Как се подава ОДН?

 

В България ОДВ се подава по електронен път по следните начини:

 • през уеб страницата на Агенция „Митници” чрез попълване на форма или зареждане на готов XML файл. Достъпно от: customs.bg > Е-Митници > Работно пространство МИСИ
 • през връзка от тип „система - система”;
   
Какви данни съдържа ОДН?

 

Обобщената декларация за напускане (ОДН) се изготвя в електронна форма. Тя съдържа данните от приложение 30А на Регламент (ЕИО) № 2454 г. за съответния вид транспорт или за експресните пратки, попълнени в съответствие с обяснителните бележки на същия анекс и се подават по електронен път, преди стоките да напуснат митническата територия на Общността, независимо от крайното им местоназначение, съгласно разпоредбите на чл. 182а, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 г. Обобщената декларация за напускане се подписва от лицето, което я е изготвило (чл. 842б, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 2454 г.).

 

Какви действия се предприемат при неработоспособност на системите?

 

Дори ако компютризираната система на митническите органи временно не функционира, сроковете, предвидени в чл. 592б, параграф 1, продължават да се прилагат (член 592б, параграф 3 от Регламент (ЕИО) № 2454/1993 г.).

 

Когато бъде установено, че стоките, представени на митницата, не са обхванати от митническа декларация, която съдържа данните, необходими за обобщената декларация за напускане, лицето, което изнася стоките или което поема отговорността за превоза на стоките извън митническата територия на Общността, незабавно подава митническа декларация или обобщена декларация за напускане (чл. 592е, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 2454 г.).

 

Когато декларацията не е подадена в електронен формат, срокът е поне четири часа преди стоките да напуснат митническата територия (член 592б, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 2454/1993 г.).

 

Кои държави поддържат функционалност за „МУ за подаване на ОДН”?

 

Към момента държавите които поддържат тази функционалност са: Белгия, България, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Латвия, Литва, Люксембург, Румъния, Словакия, Швеция и Полша (данните са взети от CS/MIS на 20.12.2010). Това означава, че ОДН може да бъде подаден в България а изходно МУ да е в някоя от изброените държави или ОДН да е подадено в някоя от изброените държави а изходно МУ да е в България.

 

Кои са клетките за безопасност и сигурност в ЕАД за износ?

 

 • S13 “Маршрут” – попълват се държавите, през които минава стоката преди да напусне Общността;
 • S29 “Начин на плащане на транспорт” – попълва се начинът за плащане на транспортни разходи. Когато начина за плащане на транспортните разходи е различен за различните стоки, тогава тази клетка се попълва на ниво стока за всяка стока а общата част остава празна.
 • S32 “Индикатор за специални обстоятелства” – попълва се стойност от номенклатура в случай, че пратката попада в изброените възможности иначе не се попълва.
 • „Код на ООН за опасни стоки” – въвежда се в случаите, че стоката попада в списъка на ООН за опасни стоки иначе не се попълва.
   
Кои учреждения в България могат да са „МУ за подаване на ОДН”?

 

Информация за ролите на митническите учреждения може да бъде намерена ТУК.

 

Кой е отговорен за подаване на ОДН?

 

ОДН се подава от превозвача на стоките или от упълномощено от него лице.

 

Къде се подава ОДН?

 

ОДН се подава в митническото учреждение, през което стоките ще напуснат Общността (Изходно МУ). ОДН също може да бъде подаден в т.н. Митническо учреждение за подаване на ОДН различно от изходното МУ, в този случай МУ за подаване на ОДН приема и изпраща данните до посоченото изходно МУ.

 

От кога се изисква подаване на ОДН?

 

Задължителното подаване на ОДН се прилага от 1.1.2011 г.

 

Подал съм ЕАД с попълнени клетки за безопасност и сигурност. Трябва ли да подавам ОДН?

 

В случай, че за стоките е подаден ЕАД за износ с попълнени клетки за безопасност и сигурност не е необходимо подаването на ОДН.

Често задавани въпроси при регистрация


1. В "Стъпка 1 Създаване на потребителски акаунт, какъв идентификатор се въвеждат ЕГН или ЕИК/Булстат номер?

 

На Стъпка 1 се въвеждат данните на титуляра на електронния подпис (ЕП), като следва:

1. ЕГН - за български граждани;

2. ЛНЧ - за чужди граждани от Европейския съюз;

3. ДРУГ идентификатор за физическо лице - за физически лица от страни извън Европейския съюз.

На Стъпка 1 не се въвежда идентификатор на юридическо лице (ЕИК, Булстат номер).

 

В случай, че регистрирате икономически оператор, юридическо лице - идентификаторът за юридическото лице се въвежда на „Стъпка 3 Регистрация на лицето“.

 

2. Кога се предоставя пълномощно свързано с процеса за регистрация на икономически оператор в Е-портала на Агенция "Митници" и какво трябва да съдържа?

 

Пълномощното се представя в оригинал и нотариално заверено, след като направите „Стъпка 3: Регистрация на лицето (икономически оператор) – след успешно преминаване на стъпка 1 и стъпка 2“, за да могат митническите служители да одобрят регистрацията на база пълномощното. В него може да бъдете упълномощени за: регистрация на икономическия оператор и да изпълнявате ролята на супер потребител на икономическия оператор.

 

Забележка: Предоставянето на пълномощно за регистрация на икономически оператор е съгласно т.2.10. и  т.2.11 от Заповед № ЗАМ-1495/32-561632/19.09.2023 г. на директора на Агенция "Митници" (oбн. ДВ, брой 89 от 24.10.2023 г.).

 

3. Как се регистрират служителите на икономически оператор?

 

Акаунти на служителите се добавят само през <Публични онлайн услуги/Управление на потребители и достъп>.

 1. Избирате процес “02 Добавяне на служители на лицето и Суперпотребител (когато Регистратора е служител на лицето)“.
 2. Създавате потребител на икономическия оператор (акаунт).
 3. Информирате служителя за създадените от вас потребителско име и парола (по независим канал извън системата).
 4. Служителят асоциира подписа към този потребител (акаунт) през Стъпка 2 или през <Управление на потребители и достъп>.

 

Важно! Служители на икономически оператор не се създават през „Стъпка 1: Създаване на потребителски акаунт“.

 

4. Защо след успешно направена регистрация и преминати трите стъпки на вход ми се появява грешка 401 на Вход/Задаване на права за работа със системите?

 

След успешно премината регистрация е необходимо да си заявите достъп до централните услуги на DG TAXUD и/или информационните системи на Агенция „Митници“ по сления начин:

1. Достъпвате сайта на Агенция „Митници“ - https://customs.bg/

2. Избирате секция „Е-Митници“.

3. Избирате секция „Управление на потребители и достъп чрез СУИД“

4. През Работен портал -> Управлениеидентичност-> категория Всички -> натиснете бутон „Продължи“ -> избирате процес “01. Заявяване достъп до системите (национални/ централни на EK)”.

 

5. Как се добавя акцизен номер?

 

На Е-портал на АМ -> Управление на потребители и достъп и през Работен портал -> Управление идентичност -> категория Всички -> натиснете бутон „Продължи“ през процес „06 Редактиране на регистрацията на лицето“ се добавят акцизни номера.

 

6. Какво значи грешка в БАЦИС - "Сертификатът не е регистриран към потребител"?

 

Не сте заявили профили за работа на икономическия оператор с модулите на БАЦИС, като първо е задължително да добавите акцизен номер към регистрацията на икономическия оператор (Често задавани въпроси №№ 5 и 6).

 

 

При необходимост от допълнително съдействие можете да регистрирате заявка в Сървис Деск на Агенция „Митници“ по един от следните канали:

 ● на адрес: https://servicedesk.customs.bg/

 ● на e-mail: ServiceDesk@customs.bg

Допълнителна информация може да намерите в E-Портал на Агенция „Митници“, секция Документи/Актуални документи/Регистрация/.

Често задавани въпроси относно БАЦИС


Мога ли да променя мястото на изпращане, ако съм задействал е-АД с Вид подаване  „Подаване за износ (оформяне на място)“?  

 

Съгласно чл. 73г, ал. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) по време на движението под режим отложено плащане на акциз изпращачът може чрез компютърната система да промени мястото на получаване или получателя на акцизните стоки на едно от местата на получаване по чл. 73а от закона, с изключение на лицата по чл. 21, ал. 1, т. 1, 3 и 3а от ЗАДС. За тази цел изпращачът подава чрез компютърната система проект на електронен документ за промяна на мястото на получаване до митническите органи на държавата членка на изпращане.

 

Съгласно Таблица 1 на Приложение I от Регламент (ЕО) № 684/2009 на Комисията при подаване на електронен административен документ (е-АД) във Системата за движение и контрол на акцизни стоки (EMCS) възможните стойности за вид съобщение са следните:

1 = Стандартно подаване на данни (използва се във всички случаи, освен когато се подава е-АД за износ с оформяне на място),

2 = Подаване на данни за износ с оформяне на място.

 

Съгласно информацията от регламента видът на съобщението не трябва да се съдържа в е-АД, за който е определен административен референтен код (АРК), нито в документа на хартиен носител по член 8, параграф 1 от регламента.

 

Във връзка с процедурата оформяне на място, която е посочена в Регламент (ЕО) № 684/2009, за целите на подготвяне на указания за икономическите оператори дирекция АДМ със служебна бележка с рег. № 32-284180/24.08.2022 г е изискала становище от дирекция МДМ. Със служебна бележка с рег. № 32-328036/29.09.2022 г. дирекция МДМ е изразила следното становище:

 

От датата на прилагане на съюзното митническо законодателство - 01.05.2016 г., процедура оформяне на място, регламентирана в чл. 76, параграф 1, буква „в“ от Регламент (ЕИО) № 2913/92, не съществува. Опростеното деклариране чрез вписване в отчетността на декларатора (EIDR) е регламентирано в чл. 182 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 година (МКС), чл. 150 от Делегирания регламент на Комисията (EC) 2015/2446 от 28 юли 2015 г. (ДР) и членове от  233 до 236 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията от 24 ноември 2015 г. (РИ).

Съгласно чл. 182, параграф 1 от МКС при заявление митническите органи могат да разрешат на лице да подава митническа декларация, включително опростена декларация, под формата на вписване в отчетността на декларатора, при условие че данните от тази декларация са на разположение на митническите органи в електронната система на декларатора в момента на подаването на митническата декларация под формата на вписване в отчетността на декларатора.

Условие за предоставяне на разрешение за вписване в отчетността на декларатора, когато заявлението за разрешение се отнася за износ и реекспорт, е стоките да са освободени от задължението за подаване на предварителна декларация за заминаване и митническото учреждение на износ да е същевременно митническо учреждение на напускане или между митническото учреждение на износ и митническото учреждение на напускане съществуват договорености, съгласно които стоките подлежат на митнически надзор при напускане (чл. 150, параграф 4 от ДР).

 

Следва да се има предвид, че и в Делегирания Регламент (ЕС) 2022/1636 на Комисията от 5 юли 2022 година за допълнение на Директива (ЕС) 2020/262 на Съвета чрез установяване на структурата и съдържанието на документите, които се разменят в контекста на движението на акцизни стоки, и за определяне на праг за загубите, дължащи се на естеството на стоките, за вид на съобщение със стойност 2 терминологията отново е „Подаване на данни за износ с оформяне на място за движения на стоки под режим отложено плащане на акциз“.

 

Предвид изложеното, следва да се приеме, че при подаване на е-АД за движения на стоки под режим отложено плащане на акциз с посочена във вид на съобщението стойност 2 „Подаване на данни за износ с оформяне на място,“ съгласно Таблица 1, Приложение I от Регламент (ЕО) № 684/2009 на Комисията, следва да се счита, че изпращачът има разрешение от митническите органи за вписване в отчетността на декларатора.

 

В тази връзка, в случай на стандартно подаване на данни на електронен административен документ – е-АД при възникване на необходимост от промяна на място на получаване съгласно чл. 73г, ал. 2 от ЗАДС, в клетка „Код за вида на мястото на получаване“ в съобщението, следва да се посочи новото място на получаване за движението, като съгласно Таблица 3 от Регламент (ЕО) № 684/2009 на Комисията се използва една от следните стойности:

 

1 = Данъчен склад (член 17, параграф 1, буква а), подточка i) от Директива 2008/118/ЕО),

2 = Регистриран получател (член 17, параграф 1, буква а), подточка ii) от Директива 2008/118/ЕО),

3 = Временно регистриран получател (член 17, параграф 1, буква а), подточка ii) и член 19, параграф 3 от Директива 2008/118/ЕО),

4 = Директна доставка (член 17, параграф 2 от Директива 2008/118/ЕО),

6 = Износ (член 17, параграф 1, буква а), подточка iii) от Директива 2008/118/ЕО).

 

По отношение на митническата процедура по опростено деклариране чрез вписване в отчетността на декларатора за движения на стоки под режим отложено плащане на акциз, съответно подаване е-АД за износ с оформяне на място, местоположението, в което се осъществява процесът е в помещенията на изпращача. В тази връзка при тези движения, по функционална спецификация на EMCS, не е предвидено да се променя мястото на получаване.

 

Трябва ли да се регистрирам за да подавам документи в БАЦИС?

 

За работа с БАЦИС е необходима регистрация за подаване на документи по електронен път, като документите могат да се подават от регистрирани по ЗАДС лица, които следва да имат валиден акцизен номер, и от нерегистрирани по ЗАДС лица - тогава е необходимо в регистрацията за подаване на документи по електронен път в полето за акцизен номер да се попълни ЕИК или да се маркира чекбокса пред „Нерегистриран по ЗАДС“.

 

Имам нов акцизен номер, какво да направя?

 

При нов акцизен номер, същият трябва да се добави в регистрацията на ИО. Освен това номерът трябва да се асоциира и към съответния служител на ИО.

 

За редактиране, премахване  или добавяне на акцизни номера в регистрацията е необходимо да отидете на customs.bg  - Е-митници - Публични онлайн услуги - Управление на потребители и достъп - Вход с КЕП - Работен портал - Identity self service ( Управление идентичност) – Категории (Всички)- "Продължи" - Процес 06. „Редактиране на регистрацията“.

 

Добавих акцизния номер, но още не мога да вляза в БАЦИС, какво да направя?

 

Трябва да си дадете права и да си назначите профили за достъп до БАЦИС. За достъп до системите на АМ трябва да си ги зададете през:

 

Процес 01. Заявяване на достъп до системи за да зададете права за работа със системите на БАЦИС.(тук се посочват профилите, които следва да притежава ИО, за да може да подава по електронен път документи в БАЦИС).

Процес 04а.„Редактиране на права на регистрираните служители на лицето“. (тук се посочват профилите, които следва да притежава лицето, за да може да подава по електронен път документи в БАЦИС).

Профилите за БАЦИС са следните:

БАЦИС Акцизна декларация

БАЦИС е-АД (отложено плащане акцизи)

БАЦИС Искания и уведомления

БАЦИС Проверка наличност по обезпечение.

СЕПА-Поставяне и подписване на приоритети

СЕПА-Виждане на задължения и наличности по сметка и погасяване с виртуален ПОС терминал

 

Трябва ли да се направят настройки за работа с БАЦИС?

 

След внедряване на новата версия на БАЦИС за работа с всички браузери, трябва да се изпълнят съответните стъпки за конфигуриране на работна станция, които може да се намерят в ръководството на адрес: customs.bg - е Митници – Документи - Актуални документи - Българска акцизна централизирана информационна система (БАЦИС) - Ръководство за настройка на работна станция - в сила от 19.07.2021 г. ( директен линк: https://ep.customs.bg/eportal/common/downloadFile?fileId=272 ).

Достъпът до БАЦИС трябва да става през customs.bg – е Митници – оранжевото човече горе в дясно – ВХОД – Работни пространства-БАЦИС. След натискане на иконката на БАЦИС се визуализира „Вход с електронен подпис“ .

 

Имах достъп до БАЦИС, сега ми се появява съобщение „Неидентифициран сертификат за системата “.

 

Достъпът до БАЦИС следва да бъде осъществяван през Е-Портал на Агенция "Митници"- Работни пространства. При достъп по друг начин се прилагат правилата за деактивиране на потребител за неактивност съгласно чл.32 от НАРЕДБА № 2 от 19.03.2018 г. за условията и реда за подаване на документи по Закона за акцизите и данъчните складове по електронен път.

 

Част от модулите са в сиво, не мога да ги достъпя.

 

Когато даден линк към модул на БАЦИС е сив, обикновено означава, че в конкретният момент няма връзка към него. Да се пробва да се влезне в другите модули докато линка се обнови и модула стане отново активен или да се изчака няколко секунди като се кликва върху другите модули докато връзката се възстанови.

           

Как да подам е-АДД?

 

Влиза се с електронен подпис в БАЦИС. Вляво горе - Модули-СУА-Деклариране-е-АДД-Създаване. Попълва се, запазва се и трябва да се подпише и подаде.

 

При запазване на документа ми се появява съобщение за системна грешка

 

Съобщение за Системна грешка обикновено се визуализира при дублиран входящ номер на е-АДД. Да се  провери дали входящият номер не се дублира с вече подаден от вас е-АДД. Входящият номер трябва да е уникален за икономическия оператор, като се прави проверка по ЕИК. Да се провери по табовете на е-АДД дали някъде не свети в жълто (задължително поле) или червено ( поле с грешни данни). При червено поле да се сложи курсора на мишката върху червеното поле  с грешката и да се прочетете какво пише там. Може да се появи и ако по някаква причина при ИО е блокирано изтеглянето на файла като файла може да се прикачи към заявката като 7zip. Изтегля се, разархивира се и  се стартира преди да се натисне бутона "Подпиши". За да се свали файла от сайта, трябва да се деактивира софтуера  BISS- Browser Independent Signing Service (зелена иконка с писалка, долу вдясно до часовника на компютъра). Такава грешка се появява и в случай, че приложението за подписване (Stampit Local Services) е вече стартирано. Да се види в трея долу вдясно до часовника на компютъра дали има буквата S, което означава, че файла е вече зареден. Също така можете да се изчисти кеша на Java през Java Control Panel-General-Settings-Delete Files като се маркират и трите опции и се натисне бутона „ОК“. А също и версията на Java е добре да е 32 битова.

 

Не мога да запазя документа, неактивен ми е бутона „Запази“.

 

Неактивен бутон „Запази“ - вероятно няма попълнени всички задължителни полета. Трябва да се мине през различните табове на е-АДД и да се види дали някой от тях не свети в жълто (непопълнени полета) или червено (грешно попълнени полета). Под курсора на мишката, ако се позиционира на полето, се вижда грешката. Ако данните за е-АДД се импортират от файл, необходимо е файла да се прикачи към регистрирана заявка в Сървис Деск.

 

Как да подам Акцизна декларация?

 

Влиза се с електронен подпис. Вляво горе - Модули-СУА-Деклариране-Акцизна декларация-Създаване. Попълва се, запазва се, подписва се и се подава. Може да се подаде АД на хартия в компетентната териториална дирекция.

 

Кога ще получа входящия номер на АД?

 

Ако АД е в състояние “Подадена“, когато митническият служител в Компетентната ТД  я прегледа и приеме, ще се генерира номер на АД в клетка "Входящ номер". След това  ще премине последователно през състоянията "Приета", " Под контрол на плащане " и  накрая в "Приключена".

 

Искам да направя корекция в Акцизната декларация, какво да направя?

 

След като се подпише "Работния вариант" и АД премине в състояние "Подадена",  митническият служител в Компетентната ТД ще я прегледа, и след като я приеме ще се генерира номер на АД в клетка "Входящ номер". Едва след това ще може да се подаде коригираща АД, като в коригиращата АД се посочи номера на коригираната АД в съответното поле.

 

Появява ми се грешка "Декларацията не е подписана или е невалидна"

 

Да се провери дали заявителите са зад proxy server, Firewall или други защити. Да се пробва  подписване на АД през друга мрежа, например през външен интернет (флашка).

 

Грешки при попълване на данни

 

Попълването на всички полета, оцветени в жълто, е задължително. Полета, оцветени в червено, са грешно попълнени и при позициониране на курсора на мишката върху тях БАЦИС показва информация за грешката. Полетата оцветени в оранжево са предупредителни, но не са стопиращи.

 

Появява ми се съобщение : „Такъв потребител не е открит в системата!“

 

Появява се при нов потребител, който не е регистриран в системата или при обновяване на електронния подпис на служител на ИО. Трябва да се регистрира, ако е нов потребител или да обнови данните си в Регистрационната форма в Е-Портал на Агенция „Митници”, ако има нов електронен подпис

 

Появява ми се съобщение : „Сертификата не е регистриран към потребител!“

 

Много често се появява при опит за влизане в тестовия портал на БАЦИС вместо на продуктивния портал на БАЦИС или при потребител с изтекъл акаунт.

 

Липсват ми модули СУА и EMCS, а имам само Искания и Уведомления

 

Вие сте записали като акцизен номер вашият ЕИК или сте сложили отметка в чекбокса на "Нерегистриран по ЗАДС" и съответно имате достъп само до модулите "Искания" и "Уведомления". Ако имате акцизен номер, трябва да го запишете в секция "Акцизен номер" и ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да премахнете ЕИК от секцията "Акцизен номер" или отметката на чекбокса пред"Нерегистриран по ЗАДС" и тогава ще имате достъп до другите модули на БАЦИС. След това трябва да си назначите и профилите за БАЦИС, които са следните:

БАЦИС Акцизна декларация

БАЦИС е-АД (отложено плащане акцизи)

БАЦИС Искания и уведомления

БАЦИС Проверка наличност по обезпечения

СЕПА-Поставяне и подписване на приоритети

СЕПА-Виждане на задължения и наличности по сметка и погасяване с виртуален ПОС терминал

 

Появява ми се съобщение: Акцизният номер BGNCA00364001 не е регистриран в SEED или не е валиден

 

Освен ИНДС трябва да добавите и ИНЛС в регистрацията Ви през процес 06. “Редактиране на регистрацията“. 

Често задавани въпроси относно Обвързваща Тарифна Информация


Бихте ли ми дали разяснения относно митническите номенклатури, фигуриращи във формуляра на искането, например Хармонизирана система, Комбинирана номенклатура, ТАРИК, Номенклатура на експортните възстановявания?

 

В световната търговия всеки продукт се идентифицира с цифров кодов номер. Всяка номенклатурна система има различен брои цифри, като минимума е 6. Хармонизираната система се прилага в цял свят на ниво 6 цифри. Комбинираната номенклатура /КН/ се прилага в ЕС на ниво 8 цифри. ТАРИК съответства на 9-тата и 10-тата цифри, прилагани от ЕС за тарифни и нетарифни мерки, такива като суспендирания, контингенти, антидъмпингови мита и др. Номенклатурата на експортните възстановявания е свързана с изплащането на селскостопански субсидии. При съмнения относно номенклатурата се консултирайте със звената по тарифно класиране в Регионалните митнически дирекции или Дирекция “Тарифна политика”, отдел “TARIC и тарифно класиране” в ЦМУ.

 

Възможно ли е да оспоря ОТИ? Какви срокове и процедури трябва да бъдат спазени в този случай?

 

Възможно е да подадете жалба срещу ОТИ. Сроковете и процедурите за подаване на жалба са определени в националното законодателство. За допълнителна информация можете да се обърнете към компетентната митническа администрация. Информация относно разходите, които могат евентуално да Ви бъдат начислени при подаването на жалбата се получава също от въпросните митнически власти.

 

Възможно ли е да получа ОТИ за стоки които са вече внесени или изнесени?

 

Не. ОТИ не може да се прилага със задна дата.

 

Дали ОТИ, издадена от една страна-членка е валидна във всички други страни-членки?

 

Да

 

За какви цели може да бъде използвана ОТИ?

 

ОТИ може да бъде използвана за тарифното класиране на стоки, за които митническите формалности са приключили след като ОТИ е била издадена. Това означава, че тя не може да бъде използвана за стоки, които са били внесени в или изнесени от Общността преди датата на нейното издаване. Различни мерки на търговската политика, такива като представянето на вносни лицензи, които налагат допълнителни разходи или изискват представянето на допълнителни документи се основават на тарифното класиране. Следователно е от значение да се определи правилното тарифно класиране от самото начало. Вашата ОТИ ще ви помогне в тази насока.

 

Защо друга администрация е издала ОТИ за същия продукт, но под друг тарифен код?

 

Класирането се основава на тълкуване на законодателството на ЕС и на правилата за класиране, и тази интерпретация, за съжаление, понякога може да варира в зависимост от администрацията.

 

Защо е препоръчително да поискам ОТИ?

 

ОТИ Ви помага да се ориентирате в сложната система от номенклатурни кодове, прецизира коректното класиране на Вашия продукт и по този начин Ви помага да създадете стабилна основа за изчисляване на дължимите мита и определяне на другите приложими мерки на търговската политика на ЕС.

 

Имат ли ОТИ обвързваща сила извън ЕС?

 

Не. Те нямат никаква обвързваща сила извън ЕС. Същевременно някои трети страни ги приемат като документи с насочващ характер, но това в никакъв случай не гарантира тяхното прилагане.

 

Как да поискам издаването на ОТИ?

 

Просто като използвате формуляра на искането за издаване на ОТИ, който можете да получите или от Вашата митническа администрация или по Интернет от тази страница. Искането трябва да бъде попълнено на езика на държавата – членка в която искате Вашето ОТИ. Понастоящем по-голямата част от държавите-членки приемат исканията за издаване на ОТИ само на хартиен носител.

 

Каква е процедурата за разглеждане на противоречиви ОТИ за един и същи продукт, които са били открити от търговските оператори в публичната база-данни “ЕВТІ”?

 

Имайки предвид, че една от целите на системата ОТИ е да гарантира еднакво третиране на операторите и унифицирано прилагане на номенклатурата, Вие следва да се обърнете към митническата администрация на държавата, в която сте установен. Тази администрация ще проучи въпроса и ще предприеме съответните мерки.

 

Каква е разликата между клетка 8 /Описание на стоката/ и клетка 9 /Търговско наименование/ в искането за ОТИ?

 

Клетка 8 трябва да съдържа достатъчно подробно описание на Вашия продукт, което да позволи на митницата неговото идентифициране и определяне на коректното му класиране. Информацията, която подпомага определянето на класирането, но която следва да се третира като поверителна /например поверителната част от състава на дадена напитка/, както и търговските марки и номерата на моделите, трябва да бъдат указвани само в клетка 9.. Информацията, съдържаща се в клетка 8 ще бъде видима чрез Интернет, докато тази от клетка 9 няма да бъде обществено достъпна. Когато подавате искане на ОТИ, трябва стриктно да спазвате инструкциите за попълване на формуляра и по-специално тези, касаещи третирането на поверителната информация от страна на митническите власти.

 

Каква информация е необходимо да представя едновременно с подаването на искането за издаване на ОТИ?

 

Трябва да бъде представено достатъчно подробно описание на стоките, така че то да позволи на митническите органи да определят коректното им класиране. Същевременно в много случаи могат да бъдат изискани технически информации, такива като спецификации, брошури, анализни сертификати за състава на продуктите, снимки и др. и/или мостри от стоките /например за облекла и обувки/. Следователно е препоръчително, при съмнение да се консултирате предварително по този въпрос с митническите органи към които ще адресирате искането. Необходимо е също така да укажете дали желаете да ви бъдат върнати предоставените мостри и допълнителни информации и дали тези информации следва да бъдат третирани като поверителни.

 

Какво представлява ОТИ?

 

Системата за издаване на Обвързваща тарифна информация (ОТИ) е създадена от Европейската Комисия като средство за подпомагане на търговските оператори при определянето на коректното тарифно класиране за целите на планираните от тях вносно/износни операции.

 

ОТИ се издава по писмено искане от страна на търговските оператори (виж образеца на искането), адресирано до съответните компетентни митнически органи на държавите-членки. ОТИ е валидна на територията на целия ЕС, независимо от страната, която я е издала.

 

Основната практическа полза от ОТИ е юридическата сигурност, която тя дава по отношение на тарифното класиране. То от своя страна е един много важен елемент за облагане, тъй като предопределя размера на дължимото мито, отпускането на експортни субсидии и прилагането на другите мерки на търговската политика, например изискването за представяне на сертификати за внос или износ.

 

По принцип ОТИ е валидно за срок от 6 години. Същевременно в някои случаи (публикуване на регламент за класиране на стоките, промени в тълкуването на номенклатурата на международно ниво или всеки друг случай, описан в Регламент (ЕИО)2454/1993г) валидността на ОТИ може да бъде прекратена.

 

В тези случаи и при спазване на законоворегламентираните условия за това , икономическите оператори могат да поискат от митническите органи да разрешат гратисен период за ползването на ОТИ с цел приключването на доставки по вече сключени търговски договори.

 

Всички ОТИ, издадени от националните митнически администрации се въвеждат в електронна база-данни ЕВТІ, администрирана от Европейската Комисия. Тази база данни е достъпна за търговските оператори и може да бъде консултирана на адрес:http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/en/ebticau.htm

 

 

Кои данни ще бъдат системно считани от митническата администрация като конфиденциални?

 

Името и адресът на титуляра, фигуриращи в клетка 3, както и информацията, вписана в клетка 9 ще бъдат системно считани за поверителни.

 

Колко време е необходимо за получаването на ОТИ?

 

Съобразно законодателството, ОТИ трябва да бъде издадена в срок, не по-дълъг от 3 месеца от момента, в който митническата администрация разполага с цялата необходима информация. Ако по някаква причина, например извършване на анализ от митническата лаборатория, издаването на ОТИ не е възможно да стане в срока от 3 месеца, митническата администрация ще Ви уведоми за това.

 

Митническата администрация ще обработи Вашето искане веднага след неговото получаване и при наличие на цялата необходима информация ще Ви издаде ОТИ И възможно най-бързо без да изчаква изтичането на законоворегламентирания срок от 3 месеца.

 

Колко струва издаването на ОТИ?

 

ОТИ се издава безплатно. Същевременно, ако е необходимо да бъдат предприети някои мерки такива като извършването на лабораторен анализ или преглед на стоката от външен експерт или връщане на предоставените образци, тези разходи могат да Ви бъдат начислени. Например, ако искането не описва съвсем точно всички характеристики на стоките /такива като съдържание на захар, на млечни мазнини и др. в случай на селскостопански продукти/ вие ще трябва да предоставите тези данни. За тази цел може да Ви се наложи да прибегнете до услугите на частни лаборатории и да представите резултатите от извършените от тях анализи. Същевременно ако това е невъзможно изследванията могат да бъдат извършени по заявка в обществени лаборатории, ако съществуват такива.

 

Къде мога да намеря нормативните разпоредби, отнасящи се до ОТИ?

 

Нормативните разпоредби, регулиращи ОТИ могат да бъдат намерени в чл.11 – 12 от Митническия кодекс на Общността (Регламент (ЕИО) 2913/1992г.) и чл. 5 – 14 на Правилника за неговото прилагане (Регламент (ЕИО) 2454/1993г.).

 

Къде мога да поискам издаването на ОТИ?

 

Вижте списъка на митническите органи, определени от държавите- членки като компетентни по приемането на исканията за ОТИ, публикуван в Официален вестник на Европейските Общности, серия С, брой № 145 от 30.06.2007г.

 

На какъв език ще ми бъде издадено ОТИ и мога ли да получа официален превод на друг език?

 

ОТИ ще Ви бъде издадена на официалния език на държавата.членка, в която сте подали Вашето искане. Тя ще бъде издадена само на един език и само тази версия ще е автентична от юридическа гледна точка. Ако желаете превод на друг език ще трябва да си го осигурите сам.

 

ОТИ гарантира ли класирането и ставките на митата?

 

При условие, че описанието, фигуриращо в искането е пълно и точно и че то позволява на митническата администрация да определи съответстващото класиране и да издаде ОТИ, Вашето ОТИ Ви гарантира класирането в периода на своята валидност.. Именно класирането определя приложимата ставка на митото. Същевременно митническите администрации не са обвързани по отношение размера на ставката на митото, в случаите когато те се променят в рамките на тарифни преговори в Световната търговска организация /СТО/. В общ план ставките на митата намаляват с течение на годините, но може да се случи така, че на европейско ниво по отношение на някои продукти да бъдат въведени антидъмпингови мерки или тарифни контингенти.

Често задавани въпроси относно Централизирана система за видеонаблюдение на АМ (ЦСВНАМ)


Каква е платформата на Агенция „Митници“?

 

Платформата на Агенция „Митници“ е Milestone XProtect Corporate (версия 2020 R2). ИО трябва да използва платформа, съвместима с тази на Агенция “Митници“.

 

 

На какво ниво трябва да е съвместимостта на избраната от ИО платформа с тази на Агенция „Митници“?

 

Съвместимостта между двете платформи трябва да е такава, че да обезпечи напълно изискванията, заложени в ППЗАДС (да се достъпват отдалечено камери, да се гледа стрииминг в реално време и на запис от платформата на ИО, да се получават дефинираните в ППЗАДС аларми и т.н)

 

 

От коя платформа ще се извършва разпознаването на автомобилните номера?

 

Разпознаването ще се извършва от видеокамерите, монтирани в склада на ИО, след което ще се генерира и изпраща съобщение към информационната система на Агенция „Митници“, съдържащо снимка на разпознатия номер.

 

 

Къде ще се визуализират разпознатите автомобилни номера?

 

Разпознатите номера на транспортни средства трябва да се визуализират на локалната платформа на ИО и да бъдат изпращани със съобщение към информационната система на Агенция „Митници“. Едно съобщение може да съдържа до 10 снимки. За всяко съобщение, изпратено от данъчния склад, информационната система на Агенция „Митници” връща потвърждение или съобщение за грешка в изпратените данни.

 

 

Трябва ли да се осигури директен стрииминг от камерите на ИО към платформата на Агенция „Митници“?

 

Стриимингът от камерите на ИО се запазва на локалната платформа на ИО. Към платформата на АМ се изпраща стрииминг по заявка от страна на Агенция „Митници“.

 

 

Има ли нормативно задължение видеокамерите, част от системата за видеонаблюдение и контрол, да бъдат разположени на територията на данъчния склад?

 

При изпълнение изискванията на ЗАДС и ППЗАДС, касаещи системата за видеонаблюдение и контрол в данъчните складове, няма ограничение за точното място на монтаж на видеокамерите, като те могат да са разположени и извън територията на обекта, но в непосредствена близост до местата за влизане и напускане на транспортните средства.

 

 

Необходимо ли е да се заснемат и предават регистрационните табели на морски и речни транспортни средства (кораби), доставящи енергийни продукти в данъчните складове?

 

При отчитане на спецификата, че плавателни съдове реално не могат да влизат на територията на данъчните складове, местата за тяхното товарене и разтоварване (понтони, кейове, пирсове) следва да се разглеждат като места, през които плавателните съдове влизат или напускат обекта. В този смисъл, на основание чл.56к, ал.2, т.1, буква „а“ от ППЗАДС на тези места следва да бъдат монтирани видеокамери за визуално обзорно наблюдение в реално време, което се осъществява без автоматичното заснемане и разпознаване на номерата им за идентификация.

 

 

Необходимо ли е визуално видеонаблюдение на физическите лица в данъчните складове, получили лиценз за производство и/или складиране на енергийни продукти, които смесват енергийни продукти с етилов алкохол за целите на изпълнение на Закона за енергия от възобновяеми източници?

 

Съгласно разпоредбата на чл. 47, ал. 1, т. 11 и 12 буква „а“ от ЗАДС, лицензиран складодържател може да бъде лице, което използва система за видеонаблюдение и контрол, отговаряща на изискванията на чл. 47б от ЗАДС, в случаите на производство и/или складиране на енергийни продукти с код по КН 2710 12 до 2710 20 и етилов алкохол. В данъчните складове, които получават, складират или оперират с етилов алкохол, отговарящ на дефиницията на чл. 9 от ЗАДС, следва да бъде изградена система за видеонаблюдение и контрол, съгласно изискванията на чл. 47б от ЗАДС. Видеокамерите, осигуряващи видеоконтрол за визуално обзорно наблюдение в реално време съгласно чл. 56к, ал. 2, т. 1, буква „а“ от ППЗАДС се монтират и на местата, определени за влизане или напускане на физически лица от обекта за данъчните складове в случаите на чл. 47, ал. 1, т. 12, буква „а“ от ЗАДС.

 

 

Подписът, който ще се използва за сървъра за системата за видеонаблюдение и контрол, необходимо ли е да бъде регистриран в СУИД?

 

За подписа, с който ще се подписват съобщенията по чл. 56к, ал. 7 от ППЗАДС, не е необходима регистрация в СУИД.

 

 

Кое потребителско име и парола е необходимо да бъдат предоставени на Агенция „Митници“ в запечатан плик?

 

Необходимо е да се предостави потребителско име и парола на потребител, дефиниран в платформата за видеонаблюдение на данъчния склад с права за достъп съгласно чл. 56к, ал. 3 и 4 от ППЗАДС.

 

 

Как мога да регистрирам нова камера към вече създадена регистрация в СВК?

 

Регистрацията на данъчен склад в ЦСВНАМ - Регистрация на СВК не може да се редактира от икономическия оператор след като бъде подписана и регистрирана. При възникнала необходимост от промяна във въведените в регистрацията данни, редакции се извършват единствено от митнически служител в компетентната ТД въз основа на заявка от икономическия оператор. При смяна на хардуер (камера) не се налага редакция в СВК. При смяна на видеорегистратор служител от ТД извършва съответните редакции.

При осъществена промяна в инфраструктурата на системата за видеонаблюдение и контрол в данъчния склад, икономическият оператор следва да регистрира заявка в Сървис Деск за обновяване на хардуера в платформата Milestone на АМ.

 

 

Съгласно чл. 56к, ал. 11 на ППЗАДС в системата за видеонаблюдение и контрол се регистрират задължително аларми за повреда на инсталираните твърди (хард) дискове. Необходимо ли е да се настрои аларма и за системния диск с инсталирана операционната система Windows?

 

Съгласно препоръките на производителя на софтуер Milestone XProtect операционната система Windows се инсталира на отделен системен твърд диск, а записите на видеоинформация – видеоархива – се извършва на един или повече твърди дискове, различни от системния диск. За всички дискове, върху които се съхранява видеоинформацията, се настройва аларма за повреда на инсталираните твърди дискове. При повреда на системния диск с инсталирана операционна система Windows ще настъпи незабавно прекратяване работата на системата и обективна невъзможност за извършване на допълнителни действия и  изпращане на съобщения към ЦСВНАМ. При настъпване на подобно събитие ЦСВНАМ незабавно ще регистрира загуба на връзка към системата за видеонаблюдение в данъчния склад.

 

 

Как да получа адреса, към който се подават съобщенията от системата за видеонаблюдение и контрол, съгласно Приложение 33 от ППЗАДС ?

 

За да получи адреса, към който се подават съобщенията от системата за видеонаблюдение и контрол, съгласно Приложение 33 от ППЗАДС, икономическият оператор следва да регистрира заявка в Сървис Деск.