Какво е?


R
RSS


RSS (Really Simple Syndication) е XML базиран софтуерен механизъм за разпространение и обмен на новини и информация от Световната Интернет Мрежа.

Технологията позволява абониране и получаване едновременно на информация от стотици сайтове, без те да бъдат директно посещавани.

RSS се използва от програми или онлайн услуги, наречени агрегатори или RSS четци, които могат автоматично да получават и показват последните новини и информация от информационните RSS канали.

Агенция „Митници“ предоставя три RSS канала, за които можете да се абонирате и които можете да използвате за бърз достъп до актуална информация за системите на Агенция „Митници“.

Ако се абонирате чрез RSS, няма нужда да отваряте Е-Портала на Агенция „Митници“, за да проследите настъпилите актуални събития. Достатъчно е да стартирате Вашия RSS четец, който ще провери дали има нова информация и ще ви я предостави.

Важно: За използване на услугата е необходимо инсталиране на RSS-четец.

 

A
Акцизен номер


Акцизният номер е идентификационен номер, който се издава от компетентните органи на държавата-членка по отношение на лицето или обекта. Акцизният номер, идентифицира регистриран търговец, лицензиран складодържател или данъчен склад в рамките на акцизната общност.

Първите две букви от номера са на страната ISO код на държавата-членка, където се намира икономическия оператор (например BG); следващите 11 букви и цифри са идентификатора на оператора. По-кратки идентификатори трябва да бъдат попълнени в ляво с нули (напр. 00000987ABC).

 

Б
База данни TAXUD


База данни TAXUD е услуга, предлагана от Е-Портала на Агенция „Митници“ , която е достъпна за регистрирани и нерегистрирани потребители на Е-Портала. Услугата събира на едно място всички полезни линкове от електронна база данни на DG TAXUD (Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“).

Чрез база данни TAXUD можете да:

1. получите потвърждение на EORI номер;
2. търсите информация за митническо учреждение;
3. извличате референтни данни съобщения IE931 и IE932;
4. проверите валидността на акцизни номера в SEED (Система за обмен на акцизни данни) и други.

 

E
ЕОРИ номер


С цел опростяване на дейността на икономическите оператори и улесняване на взаимодействието им с митническите администрации на държавите-членки на Европейската общност (ЕО), се въвежда обща система за регистрация и идентификация на икономически оператори (EORI) на територията на цялата Европейска общност.

Съгласно новите разпоредби на европейското митническо законодателство, икономическите оператори и други лица, които си взаимодействат с митническите администрации на ЕО, следва да получат еднократно EORI номер. За лица, които са регистрирани в Общността, трябва да получат своя EORI номер там, където са установени. За лица не установени на територията на ЕО, трябва да получат EORI номер там, където за първи път извършват дейност обхваната от митническото законодателство.

EORI номерът е митнически регистрационен номер, валиден за целия ЕС, който заменя до сега използваните локални идентификационни номера (в България напр. номер по БУЛСТАТ/ЕИК). Този номер е необходим на всички лица, регистрирани в ЕС, занимаващи се с внос, износ, транзит на стоки и услуги, вкл. превози и митническо складиране. Регистрацията за получаване на EORI номер се извършва съгласно националните процедури на държавите членки. Регистрацията на лицата в Република България се извършва чрез подаване на хартиен носител на регистрационен формуляр или по електронен път при наличието на универсален електронен подпис за идентификация на лицето, желаещо да направи регистрацията.

Начинът и редът за регистрация и получаване на EORI номер в Република България от всички лица, които взаимодействат с митническите органи на територията на Общността, се определят от Наредба № Н-9 от 07.11.2018 г. на министъра на финансите на Република България.

 

О
Обратна връзка с ИО


Обратна връзка с икономическите оператори (ИО) е услуга на Е-Портала на Агенция „Митници“, която позволява на регистрираните потребители да се абонират за получаването на информация за настъпили събития.

Събитията, за които икономическите оператори могат да се абонират са промени по документи, отнасящи се за митническите и акцизни информационни системи на Агенция „Митници“, както и за събития свързани с работоспособността на дадена митническа и/или акцизна информационна система.

При настъпване на дадено събитие, свързано с информационните системи на Агенция „Митници“, се изпраща съобщение към регистрираното за ползване на услугата Обратна връзка с ИО лице.

Необходимо условие е извършване на регистрация за ползване на услугата чрез попълване на кратка абонаментна форма, съдържаща определени атрибути.

Абонираните икономически оператори имат възможност да избират за коя информационна система да бъдат уведомявани, както и по какъв начин: Уведомление чрез получаване на e-mail, уведомление чрез получаване на e-mail и прикачен към него актуализиран документ (в случаите на актуализиране или публикуване на нови документи). При уведомяване за събития, свързани с работоспособността на системите, ИО не могат да избират опцията за получаване на e-mail с прикачен документ.

Услугата позволява на абонираните потребители в последствие да актуализират за кои системи и събития да бъдат уведомявани.


 

Р
Работно пространство


Всяка от информационните системи на Агенция „Митници“ (Митническа информационна система за транзит (МИСТ), Българска акцизна централизирана информационна система (БАЦИС), Митническа информационна система за изнасяне (МИСИ) и т.н.) има свое собствено работно пространство.

Работните пространства дават възможност за директен вход до информационните системи на Агенция "Митници".

 

Работоспособност на системите


Работоспособност на системите е услуга на Е-Портала на Агенция „Митници“, която след избор изобразява визуална карта на Република България с митническите учреждения и системите, които функционират в тях.

Картата на работоспособността съдържа всички митнически учреждения, които могат да бъдат избирани от потребителите на Е-Портала. След избор на митническо учреждение от картата се визуализира актуална информация за работоспособността на системите на Агенция „Митници“.

При избор на конкретно митническо учреждение в долната част на картата се визуализират всички записи (ако има такива) за обявена планирана или непланирана неработоспособност на информационните системи на Агенция „Митници“.